1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

BANKI

Tradycyjnie, bieżące rachunki bankowe nie przynoszą w ogóle pro-centu, natomiast dają one takie ułatwienia jak książeczki czekowe, karty gotówkowe i wykonywanie stałych zleceń. Konkurencja zmu-siła jednak banki do oferowania rachunków przynoszących procent i obciążania ich tylko w przypadku przekroczenia konta. Niemniej jednak rachunki te płacą niższy procent niż stowarzyszenia budow-lane. Tak więc może się opłacić, na przykład, na początku miesiąca wpłacić na rachunek w stowarzyszeniu budowlanym 1/3 uposażenia po to, aby potem przenieść je na rachunek bieżący w banku pod koniec miesiąca, gdy saldo tego rachunku się zmniejsza.

Honorarium-faktoring

Honorarium-faktoring rozwija się głównie w państwach wysokouprze- mysłowionych. Przedstawiciele wolnych zawodów, np. architekci, adwokaci, lekarze itp. zawierają umowy faktoringu obejmujące należności z tytułu wy-konywanych przez siebie zawodów. W tym przypadku faktor wypłaca fak- torantowi zaliczkę i ściąga należność od dłużnika. Ta forma ma zatem cha-rakter faktoringu niewłaściwego, gdyż poza ściąganiem należności nie występują tu dodatkowe usługi ze strony faktora.

Cesja Faktoringu

-1) może obejmować wszelkie wierzytel-ności powstałe na tle stosunków obligacyjno-prawnych, wierzytelności pieniężne oraz niepieniężne 1) dotyczy tylko wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży i umów o usługi

-2) podmiotami umowy mogą być wszelkie osoby fizyczne i prawe 2) podmiotami umowy mogą być jedynie dostawcy i banki oraz instytucje faktoringowe 3) w sferze cesji chodzi o wyeliminowanie dtugu, jaki powstaje względem cesjonariusza 3) najważniejsze jest szybkie uzyskanie kwoty pieniężnej, na jaką opiewa wierzytelność, oraz przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności odbiorcy występuje tu szereg innych czynności o charakterze usługowym

REJESTR AKTYWÓW FINANSOWYCH

Celem tego Rejestru jest umożliwienie drobnym inwestorom loko-wania ich kapitałów w rządowych obligacjach (gilts) za niższą pro-wizją od pobieranej przez brokerów giełdowych. Formularze do nabycia gilts za pośrednictwem Rejestru można dostać w większości urzędów pocztowych. Odsetki od walorów zakupionych za pośred-nictwem Rejestru są wypłacane w pełnym wymiarze bez potrącenia podatku, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla emerytów i osób nie płacących podatku. Można również załatwić wypłatę procentów bezpośrednio na rachunek bankowy inwestora. Nie musi się też płacić podatku od przyrostów kapitału, jeśli wartość obligacji wzroś-nie. Jednakże zakup lub sprzedaż tych obligacji za pośrednictwem Rejestru trwa dłużej niż poprzez brokerów giełdowych, w skutek czego cena obligacji w dniu, w którym inwestor decyduje się ją sprzedać, może się różnić od tej, jaką ostatecznie uzyska.

Radykalne spojrzenie na pieniądze

Zdaniem tzw. radykalnej lewicy (hard left), problem regulacji City można rozwiązać w prosty sposób – przez nacjonalizację. Uzasad-nienie takiego posunięcia dobrze ilustrują Coakley i Harris , twie-rdząc, że system finansowy „nie jest tylko jeszcze jedną gałęzią przemysłu… stoi on ponad całokształtem działalności gospodarczej … (ponieważ) jest źródłem tego, czego potrzebują wszystkie gałęzie gospodarki – kredytu i kapitału finansowego jest środkiem, za pomocą którego wszystkie sektory gospodarki deponują nadwyżki swoich funduszy, żeby przynosiły im procenty i dywidendy. W City zaś mieszczą się banki, rynki pieniężne i walutowe, obracające czekami, wekslami, walutami, których dostarczają akty kupna i sprzedaży w fabrykach i w centrach handlowych dokonywane wzdłuż i wszerz całej prawdziwej gospodarki”.

WŁADZE PAŃSTWOWE

W historii Wielkiej Brytanii rządy wydawały więcej niż wynosiły ich dochody i dlatego, tak jak wszyscy inni, musiały się zadłużać na pokrywanie tej różnicy. Zaciągają one pożyczki (patrz rozdział 5.) w postaci długoterminowych papierów wartościowych zwanych obligacjami (gilts) i krótkoterminowych zwanych wekslami skarbo-wymi. Uzyskują również pieniądze z pożyczek zaciąganych bezpo-średnio od ludności poprzez różnego rodzaju ogólnokrajowe systemy oszczędzania (zob. rozdział 15). Sam rząd może przyznawać pewne przywileje oszczędnościom osobistym w ramach systemu rynkowego, pozwalając na przykład osobom oszczędzającym unikać opodatkowania. Jednakże ubytek wpływów podatkowych powoduje wzrost kosztów zadłużenia państwa. W konsekwencji rząd stara się utrzymać równowagę między sumami pożyczonymi w postaci sald systemów oszczędnościowych, weksli skarbowych i obligacji długoterminowych.

Ryzyko

Przy takim zobowiązaniu faktor ma możliwość ograniczyć występujące ryzyko poprzez postawienie swojemu klientowi szeregu warunków formalnych. Przede wszystkim, klient może być zobowiązany do zaoferowania swoje-mu faktorowi do zakupu wszystkich posiadanych wierzytelności – bieżących oraz przyszłych – powstających w okresie obowiązywania umowy. Pozwala to faktorowi rozłożyć ryzyko oraz zapobiec przejmowaniu wierzytelności od dłużników o wątpliwej płynności finansowej. Faktor może także zastrzec w umowie prawo zmniejszania lub cofnięcia przyznanego uprzednio limitu.

Funkcja del credere

Funkcja del credere nazywana niekiedy funkcją przejęcia ryzyka lub gwarancyjną polega mUźakupie wierzytelności firmy przez faktora, z wyłączeniem prawa regresu wobec sprzedającego wierzytelność, bez względu na ryzyko występujące przy ściąganiu środków pieniężnych od dłużnika. Oznacza to, że faktor zobowiązany jest do zapłacenia swojemu klientowi w uzgodnionych terminach kwot przejętych wierzytelności. Istnieje jednak po stronie faktora możliwość prawa regresu wówczas, gdy kwota przejętych wierzytelności ulegnie zmniejszeniu wskutek np. uzasadnionych reklamacji odbiorcy towaru (usługi) czy zwrotów towaru.

Analiza korzyści stosowania faktoringu luka finansowa

Rozwój stosunków handlowych uwarunkowany jest istnieniem rynku kredytowego. Rynek ten umożliwia bowiem zwiększenie zasobów pieniądza finansującego inwestycje, jak również bieżącą działalność. Załamanie tego rynku może prowadzić do utraty płynności przedsiębiorstwa i kurczenie się obszaru jego działania. Z tego względu bardzo istotne jest właściwe zarządzanie w firmie jej aktywami, aby zachować płynność i osiągnąć zaplanowane zyski.

Cykl rozliczeniowy

Powyższa funkcja polega przede wszystkim na finansowaniu przez fak-tora cyklu rozliczeniowego transakcji. Oznacza to, że bank (faktor) zaliczkuje posiadaną należność, płacąc cenę kupna pomniejszoną o odsetki, prowizję i ewentualnie marżę stanowiącą zarobek faktora za wykonywanie dodatkowych czynności. Część ceny kupna (20-30%) zatrzymywana jest przez faktora na pokrycie dodatkowych kosztów do czasu wykupienia wie-rzytelności przez dłużnika.