Analiza liczb

Pomóżmy sobie, śledząc liczby dotyczące w dowolnym dniu jakiejś firmy, np. British Land. Jak sama nazwa wskazuje, firma ta znajduje się w sektorze „nieruchomości”. W piątek, dnia 6 grudnia 1985 roku cena jej akcji wynosiła 154 pensy, obniżywszy się o 1 pensa w ciągu dnia – w porównaniu z jej najwyższym i najniższym poziomem w roku odpowiednio 165 i 131 pensów. Ostatnia wypłacona dywidenda wynosiła 2,5 pensa od akcji i miała 3,1-krotne pokrycie w zyskach spółki. Stopa przychodu wyniosła tylko 2,3% – w porównaniu z 6% dla akcji ICI i z 4,6% średnio dla całego sektora „nieruchomości” – a relacja P/E wyniosła 15,7, co w porównaniu z 22,9 dla całego sektora wygląda już znacznie lepiej.

Brokerowi giełdowemu można dać upoważnienie do podejmowa-nia według jego uznania wszelkich decyzji co do zakupów i sprze-daży akcji w imieniu inwestora. I znowu, z usługi tej warto skorzystać tylko w przypadku inwestowania dużej sumy. Osoby zakupujące akcje spółki otrzymują od niej certyfikaty akcyjne. Wypłaty dywidend odbywają się dwa razy w roku, z sześciomiesięcznymi przerwami. Dobrze jest jednak pamiętać, że spółka, która znajduje się w kłopotach, ogłasza jedynie niewielką dywidendę, a niekiedy nie ogłasza jej wcale. Najlepszym sposobem sprzedania akcji jest telefoniczne zwrócenie się do brokera, który poda orientacyjną cenę.

Może ona być lub nie być ceną, jaką ostatecznie się uzyska, bo będzie to zależało od zmian cen w czasie załatwiania zlecenia. Firma brokerska przesyła następnie sprzedawcy odpowiedni dokument (contract note) zawierający szczegółowe warunki sprzedaży. Nie płaci się przy tym żadnej opłaty skarbowej, natomiast sprzedawcy powinni zapłacić brokerowi prowizję.

Od zysków przewyższających 5 000 funtów płaci się (według przepisów na 1989/90 rok) podatek od przyrostu wartości kapitału dochodzący do 40%, przy czym ze wszelkich zysków można sobie potrącić straty poniesione na akcjach. Straty wynikłe w ciągu da-nego roku można przenosić celem potrącenia z zysków w następnym roku. Rzadko jednak zdarza się, że jakiś inwestor osiągnie zysk kwalifikujący go do płacenia tego podatku.

About The Author

admin

Leave a Reply