Bezregresowy zakup wierzytelności

Bezregresowy zakup wierzytelności nie oznacza także natychmiastowej zapłaty za nią. Rozliczenie następuje bowiem w uzgodnionych terminach, bądź w momencie faktycznego wpływu kwoty należności od odbiorcy.

W sytuacji, kiedy dłużnik nie rozliczy się z transakcji i nie zapłaci za do-starczone towary bądź usługi, wierzyciel może stanąć w obliczu wielu pro-blemów związanych z funkcjonowaniem firmy. Zachowanie płynności, zmniejszenie obrotów lub osłabienie pozycji rynkowej mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym także upadku przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, że faktoring umożliwia monitorowanie należności i zabezpiecza przed ryzykiem nieterminowej ich realizacji. Przede wszystkim jest środkiem umożliwiającym rozwiązanie problemów związanych z zamrożeniem części kapitału firmy w zaległych długach, istota jego nie leży jednak w roz-wiązywaniu przejściowych problemów finansowych. Przedsiębiorstwo uzy-skuje możliwość zdobycia środków finansowych z tytułu zbycia wierzytelności na długo przed nadejściem terminu jej wymagalności. Pozwala to firmie na prowadzenie działalności gospodarczej bez zaciągania kredytu bankowego. Wcześniejsze uzyskanie środków umożliwia przedsiębiorcy szybsze włączenie się do obrotu gospodarczego, intensyfikacji działalności gospodarczej, co bezpośrednio wpływa na przyrost zysku. W rezultacie następuje zwiększenie płynności i poprawa wizerunku firmy w oczach kontrahentów. Wiąże się to również ze zdyscyplinowaniem finansowym odbiorców i zmniejszeniem ich rotacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie faktoringu mogą ograniczyć i kontrolować koszty operacyjne, pozyskiwać dostęp do specjalistów i tym samym przyspieszyć rozwój firmy. Firmy te nie posiadają bowiem z reguły wystarczających zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych do zakładania wyspecjalizowanych działów zajmujących się kredytami, ściąganiem należności, zarządzaniem finansami, przyspieszaniem wpływu gotówki oraz przygotowywaniem różnorodnych analiz.

Reasumując, faktoring może być korzystny zarówno dla banku (faktora), jak i dla przedsiębiorstwa zawierającego z nim umowę. Dla faktora jest to bowiem realna szansa nawiązania współpracy i przejęcia klienta do kom-pleksowej obsługi, stwarza to zatem możliwości uzyskiwania dochodów.

Faktoring może być szczególnie użyteczny dla przedsiębiorstw mających wielu odbiorców produkowanych wyrobów lub sprzedawanych towarów. Dostawca nie musi bowiem analizować wypłacalności poszczególnych klientów, ponieważ ryzyko to przejmuje faktor.

About The Author

admin

Leave a Reply