Cesja Faktoringu

-1) może obejmować wszelkie wierzytel-ności powstałe na tle stosunków obligacyjno-prawnych, wierzytelności pieniężne oraz niepieniężne 1) dotyczy tylko wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży i umów o usługi

-2) podmiotami umowy mogą być wszelkie osoby fizyczne i prawe 2) podmiotami umowy mogą być jedynie dostawcy i banki oraz instytucje faktoringowe 3) w sferze cesji chodzi o wyeliminowanie dtugu, jaki powstaje względem cesjonariusza 3) najważniejsze jest szybkie uzyskanie kwoty pieniężnej, na jaką opiewa wierzytelność, oraz przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności odbiorcy występuje tu szereg innych czynności o charakterze usługowym

-4) dotyczy zazwyczaj konkretnej wierzytelności nie obejmuje stosunków o charakterze ciągłym 4) faktoring jest umową długoterminową, w ramach której zachodzą stosunki o charakterze ciągłym

-5) działalność cesjonariusza nie musi dotyczyć jedynie cesji 5) faktor zajmuje się zawodowo czynnościami faktoringowymi 6) cesja może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny 6) faktoring jest zawsze odpłatny

-7) przelew wierzytelności ma z reguły charakter jednorazowy 7) dokonanie przelewu nie ma charakteru jednorazowego, jest to najczęściej zobowiązanie o charakterze ciągłym

Faktoring jest zatem kombinacją różnego rodzaju umów oraz elementów tych umów. Tworzy jednak pewną jednorodną całość. W rozumieniu naszego prawa jest umową mieszaną, nienazwaną, w której dominuje typ umowy o przelew wierzytelności (rysunek nr 2).

About The Author

admin

Leave a Reply