Czym jest faktoring?

Najczęściej stosowane w praktyce jest określenie, że operacja faktoringu to przeniesienie wierzytelności handlowych wierzyciela na faktora. Faktorowanie traktuje się tu jako ściąganie należności, finansowanie wierzyciela i przejęcie ryzyka.

Zgodnie z inną interpretacją faktoringu, określa się go jako przejęcie przez faktora wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności. Faktoring definiuje się również jako refinansowanie kredytu handlowego, udzielanego przez przedsiębiorstwo swojemu kontrahentowi.

Wszystkie podane definicje są prawdziwe, chociaż najpełniej istotę fak-toringu odzwierciedla pierwsze określenie. Warto wspomnieć, że wiele definicji faktoringu jest w swoisty sposób dostosowywanych do katalogu usług oferowanych przez instytucje faktoringowe. Usługa ta stale się rozwija jako

alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które odczuwają chwilowy brak kapitału. W Polsce instytucja faktoringu ma krótką historię. Wraz z rozwojem przedsiębiorczości wzrastała dynamika transakcji handlowych, pojawiło się więc zwiększone zapotrzebowanie na środki pieniężne. Zapotrzebowanie to wynikało w dużej mierze z trudności w ściąganiu należności za sprzedane towary i usługi.

About The Author

admin

Leave a Reply