Dłużnik

Zobowiązany jest do świadczenia pieniężnego na rzecz faktoranta, później zaś na rzecz faktora (po zawarciu umowy). Dłużnikiem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która nabyła od faktoranta towar bądź usługę. Warto zwrócić uwagę, że dla solidnego dłużnika, faktoring może wiązać się z pewnymi korzyściami. Istnieje bowiem możliwość uzyskania dłuższych terminów płatności, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia utrzymywania płynności finansowej.

W przypadku faktoringu mamy zatem do czynienia ze stosunkiem umownym kształtowanym zgodnie z wolą zainteresowanych stron. Może on dojść do skutku tylko w odniesieniu do takich wierzytelności pieniężnych, wobec których nie ma ustawowego lub umownego zakazu rozporządzania nimi na rzecz innych podmiotów. Istotną kwestią jest tu potrzeba zwrócenia uwagi na stosunki prawne zachodzące między podmiotami, w szczególności zaś na operacje obrotu dewizowego. Chodzi m.in. o kwoty transferów za gra-nicę wartości dewizowych bądź waluty krajowej oraz o zezwolenia dewizowe.

Najczęściej w praktyce poza wykupem wierzytelności faktoring związany jest z ofertą dodatkowych świadczeń (usług) na rzecz faktoranta, a mianowicie: • kierowanie monitów do dłużników zalegających ze spłatą,

About The Author

admin

Leave a Reply