Faktoring dyskontowy

Faktoring dyskontowy (inaczej przyspieszony) przypomina z reguły dys-konto weksli, z tą różnicą, że przejęcie wierzytelności odbywa się drogą cesji, a nie indosu. Przedsiębiorca przelewa swoją wierzytelność na faktora, ten zaś wypłaca natychmiast po otrzymaniu faktur należną kwotę. Wysokość płatności odpowiada wartości wierzytelności pomniejszonej o prowizję fak-tora. Otrzymana kwota stanowi ok. 90% sumy wierzytelności.

Z punktu widzenia dostawcy jest to atrakcyjna forma, ponieważ data zapłaty wierzytelności przez dłużnika nie odgrywa żadnej roli, co oznacza, że faktorant uzyskuje swoją należność bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy.

Stosując faktoring zaliczkowy, faktorant otrzymuje od faktora określoną zaliczkę (część wierzytelności), której wysokość zależy od wartości wierzytelności oraz terminu spłaty. Reszta należnej kwoty, pomniejszona o prowizję faktora, wypłacana jest dopiero w terminie płatności wierzytelności lub w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika. Kwota za-

liczki jest zróżnicowana i wynosi na ogól 50-80% wartości przelanej wierzytelności. Instytucja faktoringowa może stosować faktoring zaliczkowy w przypadku wierzytelności wobec dłużników o niepewnej kondycji finansowej. W przypadku dobrej współpracy faktorant może liczyć możliwość przejścia przez faktora na faktoring dyskontowy.

About The Author

admin

Leave a Reply