Faktoring osłabia więzi między producentami a odbiorcami towarów

Po czwarte, wykazuje się, że faktoring osłabia więzi między producentami a odbiorcami towarów, co może negatywnie wpływać na jakość towarów oraz możliwość szybkiego rozstrzygania sporów. Obawa ta nie zawsze jest jednak uzasadniona, gdyż faktor dbając o dodatkowe źródło przychodów jest zainteresowany utrzymywaniem dobrych stosunków między kontrahentami.

Po piąte, przedsiębiorcy podkreślają, że faktor nabywając wierzytelność przejmuje ich księgowość i rozliczenia. Tracą wówczas ważne źródło infor-macji i możliwość indywidualnego traktowania odbiorcy.

Po szóste, istotnym problemem jest bieżący przepływ informacji między faktorem a faktorantem. Otrzymywane przez firmy wydruki nie zawsze okazują się przydatne, zawierają bowiem informacje zbędne czy wręcz nieaktualne. Informacje te dotyczą np. zaliczek w rozbiciu na poszczególnych dłużników. Komplikuje to rozliczanie i precyzyjne przewidywanie wpływów, a tym samym planowanie wydatków. Niezbędne jest zatem zapewnienie przez faktora dostępu do systemu rozliczeniowego w czasie rzeczywistym.

Hamująco na rozwój transakcji faktoringowych wpływa również stoso-wany przez duże firmy przemysłowe i handlowe zakaz wstępowania osoby trzeciej w prawa wierzyciela w stosunku do ich kooperantów, najczęściej od nich zależnych.

Wskazuje się także, że przyczyną powściągliwości przedsiębiorców wobec usług faktoringowych jest ich więź z bankami, z którymi próbują rozwiązywać swoje problemy finansowe.

About The Author

admin

Leave a Reply