Faktoring w Europie

W Europie faktoring pojawił się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wykorzystywano tu rozwiązania amerykańskie, czego wyrazem było po-wstanie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw faktoringowych, w formie spó

łek handlowych (z udziałem banków i faktorów amerykańskich) oraz ban-ków amerykańskich. Wraz z rozwojem handlu zaczęty powstawać związki faktoringowe oraz międzynarodowe grupy faktoringowe. Konieczne zatem stało się stworzenie jednolitych podstaw formalno-prawnych, które umożliwiałyby sprawne i bezpieczne funkcjonowanie faktoringu w skali międzynarodowej. Ważnym wydarzeniem było zatem uchwalenie w 1988 roku w Ottawie Konwencji w sprawie faktoringu międzynarodowego, systematyzującej zasady jego funkcjonowania, m.in.:

• określono definicję faktoringu, • wskazano na zakres usług świadczonych przez faktora, • opracowano wzorcowe umowy faktoringowe i instrukcje do ich stosowania.

About The Author

admin

Leave a Reply