Honorarium-faktoring

Honorarium-faktoring rozwija się głównie w państwach wysokouprze- mysłowionych. Przedstawiciele wolnych zawodów, np. architekci, adwokaci, lekarze itp. zawierają umowy faktoringu obejmujące należności z tytułu wy-konywanych przez siebie zawodów. W tym przypadku faktor wypłaca fak- torantowi zaliczkę i ściąga należność od dłużnika. Ta forma ma zatem cha-rakter faktoringu niewłaściwego, gdyż poza ściąganiem należności nie występują tu dodatkowe usługi ze strony faktora.

W faktoringu leasingowym istnieje możliwość wycofania środków za-mrożonych w należnościach leasingowych i wykorzystania ich na kolejne fi-nansowanie transakcji leasingowych. Oznacza to w praktyce, że faktoring pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie źródła finansowania przy prowadzeniu działalności leasingowej. Faktoring ten wiąże się zatem z fi-nansowaniem transakcji leasingowych przez wykupywanie prze faktora wierzytelności leasingowych.

Występowanie w praktyce faktoringu międzynarodowego jest wynikiem dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa płatności od odbiorców towarów i usług. W zależności od uzgodnionych warunków płatności ryzyko transakcji jest dla eksportera i importera różne. Zastosowanie faktoringu pozwala na spełnienie żądań importera na dostawy w otwartym rachunku, dając jed-nocześnie eksporterowi pewność otrzymania zapłaty.

About The Author

admin

Leave a Reply