JAK ŚLEDZIĆ CENY AKCJI

Każdy poważny inwestor powinien kupować «Financial Times», który przynosi codziennie mnóstwo informacji o spółkach i rynkach finansowych. Na ostatniej stronie tego dziennika znajdują się ceny akcji na koniec poprzedniego dnia. Wykazy spółek są podzielone na różne grupy, co może ułatwić inwestorowi skupienie uwagi na szczególnej gałęzi przemysłu lub dziedzinie gospodarki. Poszczegól-ne kolumny zawierają informacje o spółkach. Na dwóch kolumnach po lewej stronie jest podana najwyższa i najniższa cena akcji w

bieżącym roku, a następnie, na prawo od nazwy spółki, ich cena bieżąca (a w istocie, średnia cen kupna i sprzedaży) i jej ruchy w górę lub w dół w ciągu dnia. Następna kolumna„L)iV net” przytacza wysokość dywidendy wypłaconej za 1 akcję. Dalej na prawo jest kolumna „C’vr” (pokrycie – cover). Zamieszczona w niej liczba stanowi wynik podzielenia sumy zysków spółki przez dywidendę. Jeżeli spółka osiągnęła 100 min funtów zysku, a tytułem dywidendy wypłaciła 40 min funtów, to w kolumnie tej znajdzie się liczba 2,5 oznaczająca, że zyski spółki starczą na dwu- i półkrotne pokrycie dywidendy. W ogólności, im wyższe jest pokrycie, tym lepiej, bo wskazuje to, że spółka ma mocną podstawę dla wypłaty takiej samej lub wyższej dywidendy w przyszłości.

Przesuwając się dalej na prawo natrafiamy na kolumnę ozna-czoną „Y’ld Gr’s” (stopa przychodu brutto – Gross Yield). Pokazuje ona roczny dochód od akcji po bieżącej cenie, przy założeniu, że dywidenda się nie zmieni. W ostatniej kolumnie podana jest relacja P/E (cena/dochody – price learnings) przedstawiająca stosunek ceny akcji do dochodów z niej osiąganych. Z kolei ta ostatnia liczba jest wynikiem podzielenia zysków spółki przez ogólną liczbę akcji. (Peł-ne wyjaśnienie znaczenia relacji P/E znajduje się w rozdziale 10.)

About The Author

admin

Leave a Reply