Jak wybrać dobrą firmę do faktoringu? Cz. 1

Po drugie, zakres usług świadczonych przez faktorów, poza skupowaniem wierzytelności powinien uwzględniać również przejmowanie pełnego ryzyka oraz szereg funkcji administracyjnych.

Po trzecie, koszty ponoszone przez firmę (głównie prowizja, marża i od-setki od przekazanych środków) powinny odpowiadać zakresowi usług. Nie do przyjęcia jest np. umowa, przewidująca wysokie prowizje i opłaty na rzecz faktora, przy faktoringu niepełnym, a więc z możliwością powrotu wierzytelności do faktoranta.

Po czwarte, firma powinna poszukać takiej oferty, zgodnie z którą doku-menty i informacje dotyczące dłużników faktorzy uzyskują we własnym za-kresie, np. korzystając z usług wywiadowni gospodarczych. Obarczanie tym obowiązkiem przedsiębiorstwa (dostawcy) nierzadko skutkuje dużymi trud-nościami uzyskania od dłużników wymaganych przez faktora informacji.

About The Author

admin

Leave a Reply