Kiedy umowy mogą dojść do skutku?

– umowy mogą dojść do skutku w przypadku wierzytelności pieniężnych, co do których nie ma ustawowego lub umownego zakazu rozporządzania nimi na rzecz innych podmiotów,

• na przedsiębiorcy (zbywcy wierzytelności) leży odpowiedzialność za istnienie wierzytelności i jej prawno-gospodarczą wartość, • rozwiązanie umów następuje według podobnych zasad,

• obie umowy zostały ukształtowane przez praktykę gospodarczą, • u przedsiębiorcy pozostaje rękojmia i gwarancja, • umowa jest dwustronna, stosunek prawny ma jednak charakter trójstronny.

Podsumowując, zarówno faktoring jak i forfaiting służą finansowaniu działalności przedsiębiorcy, faktoring jest jednak kategorią szerszą i może dojść do skutku zarówno wtedy, gdy ryzyko wypłacalności dłużnika obcią-

ża faktora, jak też wówczas, gdy dotyczy faktoranta. W przypadku forfa- itingu, przedsiębiorca wraz z odstąpieniem wierzytelności przenosi bezpow-rotnie ryzyko na instytucję forfaitingową.

About The Author

admin

Leave a Reply