Koncepcja utożsamiania pożyczki

Koncepcja utożsamiania pożyczki z umową faktoringu nie uwzględnia zatem rzeczywistej woli stron i celu społeczno-gospodarczego tej umowy. Nierzadko umowę faktoringu porównuje się ze sprzedażą podkreślając fakt otrzymania przez przedsiębiorcę środków pieniężnych za sprzedaną

wierzytelność. Jednak głównym celem faktora nie jest zakupienie wierzytel-ności ale uzyskanie korzyści majątkowej w postaci prowizji za przelane środki i świadczenie dodatkowych usług. Poza tym przedmiotem sprzedaży są rzeczy ruchome i nieruchome, w faktoringu chodzi natomiast o wierzytelność.

Faktoring przypominać może również dyskonto. Rzeczywiście, przy tzw. faktoringu dyskontowym, po przelaniu wierzytelności na faktora, przedsię-biorstwo od razu otrzymuje ekwiwalent pieniężny, pomniejszony o prowizję.

About The Author

admin

Leave a Reply