Korzyści dla faktoranta

Korzystny dla faktoranta jest zatem fakt, że nie ponosi on odpowie-dzialności za wypłacalność swojego kontrahenta, ciężar ten spoczywa bowiem na faktorze. W tym wypadku jednak faktorant musi liczyć się z koniecznością poniesienia wyższego kosztu tego rodzaju umowy.

W faktoringu niewłaściwym ryzyko niewypłacalności dłużnika nie prze-chodzi na faktora, zaś zawarta umowa nie rodzi tzw. skutków ostatecznych. Faktor ściąga zatem wierzytelność od dłużnika we własnym imieniu, ale na

rachunek przedsiębiorcy, z równoczesnym jej zaliczeniem na poczet „po-życzki”, jakiej udzielił mu w związku z dojściem do skutku umowy faktoringu niepełnego. Zasadą jest tutaj, że jeśli dłużnik nie dokona płatności, dokona jej za niego faktorant. Innymi słowy jeśli dłużnik okaże się niewypłacalny, wierzytelność jest z powrotem przenoszona na faktoranta, zaś ten musi zwrócić faktorowi otrzymaną wcześniej zaliczkę. W związku z tym, umowę faktoringu niewłaściwego możemy nazwać umową pod warunkiem rozwiązującym, którym jest niewypłacalność dłużnika. Warunkiem po-wrotnego przeniesienia wierzytelności na faktoranta powinno być wykazanie niewypłacalności dłużnika. Dowodem na to może być przedstawienie dokumentu komorniczego stwierdzającego bezskuteczność wszczętej egze-kucji. W przypadku upadłości dłużnika takim dowodem może być na przy-kład dokument potwierdzający jej ogłoszenie.

About The Author

admin

Leave a Reply