Koszty spłaty

Poza wymienionymi składnikami kosztów warto również zwrócić uwagę na opłatę za czynności przygotowawcze przed zawarciem umowy faktorin- gowej. Opłata ta dotyczy:

• opracowania wniosków o podpisanie umowy oraz jej wzoru, • opracowanie wniosku o przyznanie limitu. W praktyce gospodarczej problem kosztów faktoringowych sprowadza się zatem przede wszystkim do rozwiązania dylematu, czy wysokość przeka-zywanej przedsiębiorstwu (faktorantowi) kwoty za sprzedane wierzytelności uzasadnia, z ekonomicznego punktu widzenia wielkość potrąceń, o które faktor pomniejsza te wierzytelności. Dlatego w każdym przypadku podpisy-wania umowy o faktoring ważne jest uwzględnienie kilku istotnych kwestii.

Po pierwsze, odsetki płacone faktorowi potrącane są od kwoty wierzy-telności z góry (tzw. odsetki dyskontowe), przez co istnieje istotna różnica między nominalną stopą procentową a stopą dyskonta w stosunku rocznym. Przedstawia to wzór:

About The Author

admin

Leave a Reply