Kredyt a faktoring

Wybór optymalnego źródła finansowania przez przedsiębiorstwo uza-leżniony jest od wielu czynników. Niezbędne jest zatem dokonanie analizy poszczególnych przedsięwzięć pod względem ich opłacalności i efektywności wykorzystania z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Przed wyborem faktoringu firma powinna być świadoma, że jest to instrument skierowany przede wszystkim do jednostek o dużej dynamice obrotu, które mogą napotykać na trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Dynamika działania tych przedsiębiorstw przejawiać się może zarówno wzrostem obrotów, jak też w formie rozpoczynania nowych przed-sięwzięć.

Analizując opłacalność wykorzystania faktoringu, przedsiębiorstwo powinno rozważyć poziom ryzyka związanego z tą formą, jej efektywny koszt, dostępność i elastyczność w porównaniu do innych źródeł finansowania. Z uwagi na fakt, że głównym takim źródłem jest kredyt, warto dokonać analizy porównawczej między tymi kategoriami (tabela nr 3).

zony jest dla firm o dobrym standingu finansowym, które posiadają majątek gwarantujący w opinii banku wystarczające zabezpieczenie Przeznaczony jest w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w wielu przypadkach nie mają szans na uzyskanie kredytu zabezpieczeniem jest wierzytelność

About The Author

admin

Leave a Reply