Łączne koszty usługi faktoringowej

Łączne koszty usługi faktoringowej są wysokie i stanowią główną wadę tej formy finansowania. Szczególnie dla przedsiębiorstw dużych dysponujących znacznym kapitałem obrotowym i wykazujących nieduży udział kosztów administracyjnych w kosztach całkowitych, faktoring może okazać się mało atrakcyjny.

Wysokie koszty stanowić więc mogą czynnik zniechęcający do skorzy-stania z faktoringu. Jednak analizując opłacalność tej usługi, należy brać pod uwagę koszt utraconych możliwości ponoszony przez firmę w przypadku pobłażliwego traktowania kontrahentów spóźniających się z dokonywaniem płatności i związany z niewykorzystaniem środków finansowych do prowadzenia dalszych transakcji. Powoduje to powstawanie dodatkowych kosztów, które w rezultacie mogą okazać się nieznacznie mniejsze niż koszty faktoringu, który oprócz przekazania wierzytelności wiąże się ze świadczeniem usług dodatkowych.

Po drugie, istnieje w praktyce problem zaadaptowania mechanizmu roz-liczeń i współpracy w zakresie faktoringu do niektórych branż. Po trzecie, występuje niechęć do ujawniania swoich powiązań z faktorem, a więc wykluczenie notyfikowania zawartej umowy dłużnikowi klienta.

About The Author

admin

Leave a Reply