Metafaktoring

W faktoringu powierniczym faktor nie przejmuje ryzyka wypłacalności, a jedynie zarządza wierzytelnościami przedsiębiorstwa. Oznacza to, że bank obsługujący przedsiębiorcę upoważnia faktora do wykonania określonych usług faktoringowych na rzecz przedsiębiorstwa, a także do wypełnienia czynności, które są niezbędne dla ściągnięcia wierzytelności. W tym przypadku faktor pełni jedynie funkcję usługową, bezpośrednio związaną z powierniczym zarządzaniem wierzytelnościami przedsiębiorcy. Sytuacja ta jest korzystna dla przedsiębiorcy, gdyż nie ma on powiązań prawnych z faktorem. Stronami umowy faktoringu są bank faktoranta oraz faktor.

Faktoring zmodyfikowany jest innowacją w dziedzinie usług faktorin-gowych. Często jest on nazywany faktoringiem masowym ze względu na nasilenie wprowadzania nowoczesnych metod elektronicznego opracowy-wania wszelkich danych, przez co dodatkowe funkcje tracą swoją atrakcyj-ność. Dzięki rozwojowi informatyki szereg czynności może być przejmowa-nych przez same przedsiębiorstwa, zaś faktorzy ograniczają się jedynie do nadzorowania ich wykonywania. Faktor koncentruje się więc na czynno-

ściach zmierzających do przejęcia ryzyka i ściągania wierzytelności. Główną korzyścią, jaką ma przedsiębiorstwo wybierając faktoring zmodyfikowany jest ponoszenie mniejszych kosztów. Skoro bowiem faktor nie świadczy usług dodatkowych, przedsiębiorstwo ma szansę skutecznego negocjowania korzystnych dla siebie warunków (prowizji).

About The Author

admin

Leave a Reply