Ocena przydatności faktoringu

Rozwój w Polsce nowoczesnych instrumentów pozyskiwania kapitału ma swoje podłoże we wzroście konkurencji oraz w dynamicznym rozwoju stosunków handlowych, z czym bezpośrednio wiąże się obrót wierzytelno-ściami. Jak dowodzi praktyka, z każdą wierzytelnością wiąże się ryzyko ekonomiczne i dotyczy ono:

• sytuacji gospodarczej państwa, rezultatów polityki pieniężnej, inflacji itd. (tzw. ryzyko makroekonomiczne), • sytuacji w danej branży (ryzyko mikroekonomiczne),

• sytuacji samego przedsiębiorstwa (wewnątrzekonomiczne). Odnosząc problem ryzyka do sytuacji w firmie należy uwzględnić aspekt prawny i ekonomiczny. Z punku widzenia prawnego, ryzyko można próbować zminimalizować np. poprzez staranne konstruowanie treści umów handlowych z kontrahentami i rozważne nadawanie pracownikom uprawnień do zaciągania zobowiązań. Przy ryzyku ekonomicznym natomiast niezwykle trudno jest jednoznacznie wskazać pewne zabezpieczenie, zaś konsekwencją braku zapłaty wierzytelności przez dłużnika może być:

About The Author

admin

Leave a Reply