Odpowiedzialności del credere

Ten rodzaj umowy faktoringowej jest korzystny dla faktora, gdyż nie ponosi odpowiedzialności del credere, sam natomiast jest zabezpieczony, ma bowiem możliwość dochodzenia roszczeń zarówno od dłużnika, jak i fakto-ranta. Dla faktoranta natomiast ta forma może okazać się mniej korzystna, gdyż w przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez dłużnika faktor żądać będzie od faktoranta dokonania zapłaty. Zaletą dla przedsiębiorcy jest z kolei mniejsza niż przy faktoringu właściwym kwota prowizji.

Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu właściwego i niewłaściwego. W tym przypadku strony uzgadniają w stosunku do poszczególnych dłużni-ków kwoty najwyższe, tzw. graniczne, do których faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników. Pozostałe wierzytelności podlegają re-gułom faktoringu niewłaściwego. Wyjątkowo mogą zaistnieć sytuacje, gdy faktor zachowa pełny regres w stosunku do klienta. Dzieje się tak wówczas, gdy powstaną kwestie sporne pomiędzy dostawcą a odbiorcą towarów czy usług w zakresie jakości bądź ilości. Wówczas może nastąpić częściowa za-płata faktury. Tylko w takiej sytuacji faktor ma prawo do powrotnego prze-niesienia wierzytelności na faktoranta.

Jak już wspomniano, istotnym elementem rozróżniającym odmiany fak-toringu jest sposób (moment) otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność. W ramach tego kryterium wyróżnia się:

About The Author

admin

Leave a Reply