Odsetki

Najczęściej odsetki są pobierane z góry w formie dyskonta w momencie przyjęcia faktur do wykupu. Nieliczne banki oferują możliwość pobierania odsetek z dołu, forma ta jest częściej stosowana przez spółki faktoringowe, co jest głównym źródłem różnic w kosztach pomiędzy nimi a bankami. Pomimo że marże stosowane przez banki są niższe w porównaniu z podmiotami nie- bankowymi, sposób pobierania odsetek z góry niekorzystnie wpływa na sko-rzystanie z ich oferty. Banki, pobierając odsetki z góry, doprowadzają do za-wyżenia kosztu pieniądza. Przykładowo, stopa dyskonta pobierana z góry na poziomie 22% w skali roku odpowiada stopie procentowej przy oprocentowa-niu pobieranym z dołu na poziomie 28% w skali roku. Odsetki są dyskonto-wane od wysokości wykupywanej wierzytelności według obowiązującej w banku stawki i naliczane na tzw. cykl rozliczeniowy, czyli rzeczywistą liczbę dni pomiędzy datą skupu faktury a dniem poprzedzającym termin jej płatno-ści. Zdarza się, że niektóre banki naliczają odsetki w sposób przyjęty od innych rodzajów kredytów, co utrudnia faktorantom porównanie ich oferty.

Drugim, istotnym elementem jest opłata za świadczone przez faktora usługi (administrowanie wierzytelnością), której wysokość zależy od nastę-pujących czynników:

• wielkości obrotów firmy,• liczby posiadanych dłużników,• średniej kwoty faktury,• częstotliwości zmiany odbiorców (dłużników), • warunków płatności stosowanych przy sprzedaży,

About The Author

admin

Leave a Reply