OSOBISTE PROGRAMY AKCYJNE

Osobiste programy akcyjne (Personal Equity Plans), znane pod skrótową nazwą PEP, upoważniają inwestorów do dokonywania wolnych od podatków inwestycji w akcjach do kwoty 4 800 funtów rocznie, z czego połowa może być zainwestowana w trustach. Po-wodzenie tych programów okazało się raczej umiarkowane, praw-dopodobnie z tego powodu, że są one uważane za zbyt mało elastyczne, by móc sprostać różnym wymaganiom inwestorów.

PULE POWIERNICZE I TRUSTY INWESTYCYJNE. W rozdziale 9. przyjrzeliśmy się znaczeniu pul powierniczych i trustów inwestycyjnych jako wielkich inwestorów. Obydwa te ro-dzaje trustów ubiegają się o fundusze osób prywatnych, ale pule powiernicze zyskały sobie większą popularność wśród inwestorów dzięki temu, że mogą znacznie łatwiej się reklamować. Zadaniem obydwu rodzajów trustów jest pomaganie małym inwestorom przez tworzenie z funduszów zbieranych od dużej liczby osób zróżni-cowanych portfeli akcji. Jak już widzieliśmy, działający pojedynczo drobny inwestor nie jest w stanie zakupić akcji więcej niż dwóch, trzech spółek, co jest ryzykownym przedsięwzięciem.

Pule powiernicze tworzą fundusze składające się z jednostek, których cena wzrasta wraz z wzrostem funduszu. Każda jednostka ma dwie ceny zależnie od tego, czy trust kupuje ją, czy sprzedaje. Dochód trustu stanowią różnice między cenami kupowanych i sprzedawanych akcji oraz opłaty za zarządzanie funduszem. Można kupować takie jednostki w trustach, które specjalizują się w pewnych dziedzinach rynku akcji (np. wysoka technika, nieruchomości lub nafta).

About The Author

admin

Leave a Reply