1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Ograniczenie zawierania umów

Z powodu występującego ryzyka faktor ogranicza zawieranie umów do faktorantów, którzy są jego klientami terminowo wywiązującymi się z zo-bowiązań, przekazującymi niezbędne informacje na własny temat, a także na temat swojego partnera handlowego (dłużnika). Konieczne jest zatem umożliwienie faktorowi przeprowadzenie analizy standingu finansowego dłużnika na podstawie przedłożonych sprawozdań finansowych.

Faktorant

W stosunku faktoringowym jako faktorant może występować dowolny podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną, strukturę organizacyjną bądź wielkość. Chociaż według niektórych autorów z faktoringu korzystają duże przedsiębiorstwa, w praktyce jednak dotyczy to głównie jednostek średnich i małych. Istotnym czynnikiem jest tu fakt, że korzystając z dodatkowych usług świadczonych przez faktora, firmy mają dostęp m.in. do nowoczesnych rozwiązań księgowych i marketingowych. Możliwość ko-rzystania z faktoringu jest jednak ograniczona przez pewne czynniki.

Faktor

Jest nim wyspecjalizowany podmiot, nabywający wierzytelności i świad-czący dodatkowe usługi. Poza bankami i spółkami faktoringowymi mogą być to również osoby fizyczne.

Jak już wspomniano, wiodącą rolę odgrywają tu banki, co wynika przede wszystkim ze specyfiki usług. Poza tym, w Polsce nadal brakuje tradycji spółek „faktoringowych”, problemem jest także kadra. Rozwój rynku faktoringowego uzależniony jest również od dostępu do kapitału.

Analiza liczb

Pomóżmy sobie, śledząc liczby dotyczące w dowolnym dniu jakiejś firmy, np. British Land. Jak sama nazwa wskazuje, firma ta znajduje się w sektorze „nieruchomości”. W piątek, dnia 6 grudnia 1985 roku cena jej akcji wynosiła 154 pensy, obniżywszy się o 1 pensa w ciągu dnia – w porównaniu z jej najwyższym i najniższym poziomem w roku odpowiednio 165 i 131 pensów. Ostatnia wypłacona dywidenda wynosiła 2,5 pensa od akcji i miała 3,1-krotne pokrycie w zyskach spółki. Stopa przychodu wyniosła tylko 2,3% – w porównaniu z 6% dla akcji ICI i z 4,6% średnio dla całego sektora „nieruchomości” – a relacja P/E wyniosła 15,7, co w porównaniu z 22,9 dla całego sektora wygląda już znacznie lepiej.

Przezwyciężenie problemów powstałych przy sprzedaży towarów eksportera

Celem tego typu umowy jest przezwyciężenie problemów powstałych przy sprzedaży towarów eksportera do innego kraju poprzez dystrybutora na rynku zagranicznym. W praktyce dystrybutor działający w kraju, do którego eksportowane są towary, jest zazwyczaj filią firmy eksportera. Problem ponoszenia ryzyka kredytowego jest rozwiązany przez przystąpienie do umowy faktoringowej dystrybutora i faktora dłużnika. Faktor eksportera zawiera umowę z eksporterem zapewniając pełen zakres usług, zawiera także umowę z faktorem importera (dystrybutora) i pełni rolę jego korespondenta. Natomiast importer (dystrybutor) zawiera z faktorem w swoim kraju (faktor importowy) umowę, której treścią są wierzytelności wobec odbiorcy krajowego – dłużnika. Część wartości wierzytelności przekazana zostaje importerowi (dystrybutorowi), pozostałą część uzyskuje zaś eksporter za pośrednictwem faktorów. 

Problem gwarancji kredytowych

Przy analizowaniu kredytu na pierwszy plan wysuwa się problem gwarancji kredytowych będących barierą w staraniach o uzyskanie kredytu szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczająco dużym majątkiem. Wówczas faktoring może okazać się jedynym dostępnym dla Firmy źródłem pozyskiwania kapitału obrotowego.

Porównując kredyt i faktoring, wskazać należy na podobieństwo procedur stosowanych przez banki przy obu formach finansowania. Odmienne wymagania i procedury stosowane są przez bankowe spółki faktoringowe i podmioty niezwiązane z bankami. W tym wypadku prostsze procedury za-łatwiania formalności i podpisania umowy faktoringu wpływają decydująco na dostępność i czas, w jakim zainteresowane przedsiębiorstwo otrzymuje do dyspozycji środki pieniężne.

Dłużnik

Zobowiązany jest do świadczenia pieniężnego na rzecz faktoranta, później zaś na rzecz faktora (po zawarciu umowy). Dłużnikiem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która nabyła od faktoranta towar bądź usługę. Warto zwrócić uwagę, że dla solidnego dłużnika, faktoring może wiązać się z pewnymi korzyściami. Istnieje bowiem możliwość uzyskania dłuższych terminów płatności, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia utrzymywania płynności finansowej.

INDEKSOWANE OSZCZĘDNOŚCI TYPU SAYE

Można również oszczędzać na zasadzie regularnych wpłat miesię-cznych z zachowaniem pewnej ochrony przed inflacją dzięki indek-sowanemu systemowi SAYE (Save As You Earn – oszczędzaj przy wypłacie!). Można oszczędzać każdą sumę od 4 do 50 funtów miesięcznie przez 5 lat. Co miesiąc do nagromadzonej sumy jest dopisywany dodatek według stopy wzrostu wskaźnika cen de-talicznych. Tak więc, pierwsza wpłata jest indeksowana na sześć-dziesiąt miesięcy, druga na pięćdziesiąt dziewięć itd. Wszystkie te przyrosty na rachunku są wolne od podatku dochodowego, od podatku od przyrostu kapitału i od dodatku do podatku od docho-dów z inwestycji. Ponadto, co miesiąc dopisuje się 0,2% zebranej sumy (co w skali rocznej daje 2,5%).

Fakt istnienia wierzytelności

Fakt istnienia wierzytelności potwierdza faktorant, który na wniosek faktora może przedstawić stosowne dokumenty a mianowicie: • umowę handlową z dłużnikiem, • potwierdzenie przez dłużnika zobowiązania,

• faktury. Przejęcie przez faktora wierzytelności daje mu określone prawa, np. po-bierania z niej pożytków prawnych, dalszego rozporządzania, ubiegania się

Przyrosty wartości kapitału

Przyrosty wartości kapitału i dochody są obecnie opodatkowane według jednakowej stopy, składki na ubezpieczenie na życie przestały korzystać z ulg podatkowych, a różne przywileje związane z uposażeniami zostały objęte podat-kiem, tak iż w sposób dużo wyrazistszy traktowane są jako dochody. Tak samo instytucje finansowe traktuje się obecnie raczej jako jedną kategorię niż jako kategorie oddzielne. Na przykład, banki i stowarzyszenia budowlane zaczynają teraz upodabniać się do siebie, podczas gdy jeszcze niedawno reprezentowały zupełnie odrębne typy jednostek prawnych.