1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Faktoring osłabia więzi między producentami a odbiorcami towarów

Po czwarte, wykazuje się, że faktoring osłabia więzi między producentami a odbiorcami towarów, co może negatywnie wpływać na jakość towarów oraz możliwość szybkiego rozstrzygania sporów. Obawa ta nie zawsze jest jednak uzasadniona, gdyż faktor dbając o dodatkowe źródło przychodów jest zainteresowany utrzymywaniem dobrych stosunków między kontrahentami.

Podstawy metafaktoringu

W faktoringu określanym mianem – metafaktoring – występuje dodatko-wy podmiot, którym jest bank faktoranta (rysunek nr 6). Jest to jednostka, z którą faktorant ściśle współpracuje. Przedsiębiorstwo przelewa wierzytelność na swój bank, a ten następnie zawiera umowę faktoringu z faktorem.

Zawierane są więc dwie umowy, jedna pomiędzy faktorantem a jego bankiem macierzystym, druga natomiast pomiędzy tym bankiem a instytucją faktoringową. Dochodzi zatem w rezultacie do rozłożenia ryzyka wy-płacalności pomiędzy bank dostawy a instytucję faktoringową. Korzystanie z tego rodzaju faktoringu wiąże się z wyższymi kosztami.

Wykup

Wykupowi mogą podlegać niskie wartościowo wierzytelności pieniężne (małe kwoty ale duża liczba wierzytelność) Wykupowi podlegają duże wartościowo wierzytelności (wysokie kwoty i jedna wierzytelności)

Faktor wykupuje 50-90% wartości faktury Forfaiter wykupuje 100% wartości faktury. Faktor finansuje dostawcę na ogół we własnym imieniu i na własne ryzyko Często tworzone są konsorcja forfaiterów celem zgromadzenia środków finansowania danej transakcji, co umożliwia rozłożenie ryzyka pomiędzy kilka podmiotów finansujących

Właściwie zaplanowany cykl konwersji

Właściwie zaplanowany cykl konwersji aktywów finansowany jest w całości przez zobowiązania i przyszłe wydatki. Niestety, wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami finansowania majątku obrotowego. Wynika to np. z utrzymywania się większych zapasów w magazynie czy też trudności ze sprzedażą wyrobów gotowych bądź z uzyskaniem zapłaty.

Znaczenie faktoringu dla przedsiębiorstwa

W praktyce gospodarczej funkcje faktoringu znacznie wykraczają poza tradycyjnie przyjętą formę finansowania działalności. Jest on bowiem ze-społem różnorodnych działań faktora, których zakres zależy od własnej po-lityki rozwojowej, jak również od oczekiwań faktoranta.

A ująć w trzy grupy: . 1) funkcja finansowania działalności, 2) funkcja administracyjna (usługowa), 3) funkcja gwarancyjna (del credere przejęcia ryzyka). W warunkach funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości największe znaczenie ma możliwość uzyskania poprzez faktoring środków finansowych.

OSOBY PRYWATNE

Osoby prywatne zapożyczają się z najrozmaitszych powodów. Naj-częstszym jest prawdopodobnie fakt, że dochody i wydatki rzadko są z sobą zsynchronizowane. Gwiazdka jest raz w roku, ale powoduje ujemne saldo na kontach. Niewiele osób jest w stanie kupić kosztowniejsze artykuły trwałego użytku (jak pralkę) bez zapożyczenia się, nieprzewidziane wydarzenia, jak choroba lub zwolnienie z pracy, mogą zredukować dochody, co nie ogranicza koniecznych wydatków. Stale trzeba kupować żywność, opłacać czynsz i długi hipoteczne.

Zasady praktycznego wyboru

W Polsce faktoring oferowany jest przez ponad 50 instytucji. W większości są to banki, które wydzieliły wyspecjalizowane struktury bądź też prowadzą usługi faktoringowe w ramach działalności kredytowej. Funkcjonują też na rynku wyspecjalizowane spółki, których oferta również godna jest bliższej uwagi. Wzrastające obroty (liczone jako wartość wykupionych faktur) największych instytucji faktoringowych wskazują, że usługa ta cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością. Dotyczy to zwłaszcza firm pragnących zdynamizować swoją działalność, obniżyć koszty oraz umocnić pozycję konkurencyjną na rynku. Generalnie, coraz większe zainteresowanie faktoringiem przejawiają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Korzyść z faktoringu

również możliwość nawiązania współpracy z solidnym partnerem gospodarczym, dla którego barierą wzrostu stały się okresowe trudności utrzymania „pozytywnego strumienia gotówki”. Sytuacja taka nie musi bowiem świadczyć o złym zarządzaniu firmą, ale wynikać z charakteru działalności gospodarczej, która generować może trudności w utrzymywaniu właściwego przepływu gotówki (ccish flow).

Elementy umowy faktoringu

Jak już wspomniano, umowa faktoringu nie doczekała się do tej pory unormowań ani w Kodeksie cywilnym, ani handlowym. Ukształtowała się ona i funkcjonuje w praktyce obrotu handlowego wielu krajów o gospodarce rynkowej. Wykorzystując zasadę swobody umów można dowolnie decydować o tym z kim zawrzeć umowę, jaka ma być jej treść, forma, czy jest możliwość zmieniania jej treści lub rozwiązania. Strony określające treść powinny uwzględniać jej zróżnicowane postaci oraz podstawowe odmiany ukształtowane w praktyce. Na tym tle bardzo istotne jest dostosowanie umów faktoringowych do przepisów obowiązującego prawa w zakresie przelewu wierzytelności, ich sprzedaży oraz usług dodatkowych.

Pozytywne cechy faktoringu cz.4

Trudno jest jednoznacznie przesądzić, które z wymienionych argumentów powinny mieć decydujący wpływ na decyzję przedsiębiorcy o wykorzystaniu faktoringu. Wydaje się jednak, że warto zwrócić uwagę przede wszystkim na możliwość poprawy płynności i rentowności, struktury bilansu oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.

Poprzez uwolnienie kapitału zamrożonego w należnościach przedsię-biorstwo może realizować nowe przedsięwzięcia, które dotychczas napotykały na barierę płynności i ograniczone zasoby kapitałowe. Zwiększona dzięki temu płynność daje – poprzez możliwość płacenia gotówką – większą niezależność i mocniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami. Dodatkowo można zrezygnować z upustów (skont) udzielanych odbiorcom, gdyż środki pieniężne są zapewnione przez faktoring. Z kolei, biorąc pod uwagę