1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Koncepcja utożsamiania pożyczki

Koncepcja utożsamiania pożyczki z umową faktoringu nie uwzględnia zatem rzeczywistej woli stron i celu społeczno-gospodarczego tej umowy. Nierzadko umowę faktoringu porównuje się ze sprzedażą podkreślając fakt otrzymania przez przedsiębiorcę środków pieniężnych za sprzedaną

wierzytelność. Jednak głównym celem faktora nie jest zakupienie wierzytel-ności ale uzyskanie korzyści majątkowej w postaci prowizji za przelane środki i świadczenie dodatkowych usług. Poza tym przedmiotem sprzedaży są rzeczy ruchome i nieruchome, w faktoringu chodzi natomiast o wierzytelność.

SPRAWOWANIE KONTROLI NAD CITY

Z poprzednich rozdziałów wynika, mam nadzieję, że funkcjonowa-nie systemu finansowego nie jest jeszcze jedną gałęzią fizyki subnuk- learnej, ale może i powinno być zrozumiałe dla laika. Nie chodzi tylko o to, żeby kilku czytelników tej książki zrobiło lepsze interesy na swoich rachunkach oszczędnościowych lub zakupionych akcjach. Chodzi też o to, że sektor finansowy jest tak niezwykle ważną częścią gospodarki, iż więcej ludzi powinno być w stanie go zrozumieć. Ten ostatni rozdział rozważa kwestię, czy można, i czy należy kontrolować City. Istnieją trzy szkoły myślenia w tej sprawie.

Inwestycje długoterminowe

tościowych i Inwestycji (Securities and Investments Board, SIB), ta zaś z kolei delegowała je organizacjom zawodowym kierującym się własną regulacją (self-regulatory organizations). Skończyło się na tym, że jak w każdym systemie biurokratycznym władze te zaczęły żyć swoim własnym życiem. Początkowo wydawało się, że nowy system nie nałoży dużo ograniczeń na City z czasem jednak, gdy został już wprowadzony w życie, wielu narzekało, że jego przepisy są zbyt krępujące.

Forma umowy faktoringu

Z drugiej strony należy zauważyć, że forma umowy faktoringu jawnego stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia przed niewywiązywaniem się przez dłużnika ze swoich zobowiązań oraz zmniejsza ryzyko ponoszone przez faktora, dotyczące tego, że dłużnik spełni nienależne już świadczenie fakto-rantowi. Jeżeli dojdzie do przekazania przez dłużnika wierzytelności fakto-rantowi, ma on wówczas obowiązek przekazania należności faktorowi. Zaletą tego rozwiązania jest fakt uzyskania przez faktora potwierdzenia, że określona wierzytelność istnieje. Przede wszystkim zaś dzięki zawiadomieniu dłużnika faktor zdobywa większą pewność, że dłużnik spełni świadczenie na jego rzecz, a nie na rzecz faktoranta. Wadą tej formy jest natomiast fakt, że dłużnik po uzyskaniu informacji o przelanej na faktora wierzytelności może negatywnie postrzegać kondycję finansową dostawcy.

Łączne koszty usługi faktoringowej

Łączne koszty usługi faktoringowej są wysokie i stanowią główną wadę tej formy finansowania. Szczególnie dla przedsiębiorstw dużych dysponujących znacznym kapitałem obrotowym i wykazujących nieduży udział kosztów administracyjnych w kosztach całkowitych, faktoring może okazać się mało atrakcyjny.

Wysokie koszty stanowić więc mogą czynnik zniechęcający do skorzy-stania z faktoringu. Jednak analizując opłacalność tej usługi, należy brać pod uwagę koszt utraconych możliwości ponoszony przez firmę w przypadku pobłażliwego traktowania kontrahentów spóźniających się z dokonywaniem płatności i związany z niewykorzystaniem środków finansowych do prowadzenia dalszych transakcji. Powoduje to powstawanie dodatkowych kosztów, które w rezultacie mogą okazać się nieznacznie mniejsze niż koszty faktoringu, który oprócz przekazania wierzytelności wiąże się ze świadczeniem usług dodatkowych.

Roczny plan oszczędzania

Roczny plan oszczędzania, działający na podobnych zasadach jak system wpłat miesięcznych, gwarantuje stałą stopę dochodowości przez pięć lat. Inwestor dokonuje wpłat przez jeden rok, po czym otrzymuje certyfikat do przechowania przez cztery lata. Na podstawie dalszych miesięcznych wpłat wystawiane są kolejne certyfikaty, które należy zachowywać przez cztery lata. Według najnowszego programu, pierwszy rok wpłat przynosi 6% dochodu, następne po 9,75%. Odpowiada to średniej rocznej 9,28% za pełne pięć lat. Minimalna i maksymalna wpłata miesięczna wynosi odpowiednio 20 i 200 funtów.

Ocena przydatności faktoringu

Rozwój w Polsce nowoczesnych instrumentów pozyskiwania kapitału ma swoje podłoże we wzroście konkurencji oraz w dynamicznym rozwoju stosunków handlowych, z czym bezpośrednio wiąże się obrót wierzytelno-ściami. Jak dowodzi praktyka, z każdą wierzytelnością wiąże się ryzyko ekonomiczne i dotyczy ono:

• sytuacji gospodarczej państwa, rezultatów polityki pieniężnej, inflacji itd. (tzw. ryzyko makroekonomiczne), • sytuacji w danej branży (ryzyko mikroekonomiczne),

Zaliczka

W metodzie awansowej stawia się do natychmiastowej dyspozycji przed-siębiorcy zaliczkę obejmującą od 50 do 95 % wartości faktury. Warunkiem uruchomienia tych środków jest udokumentowanie przez przedsiębiorcę faktu powstania wierzytelności. Dokumentami uwierzytelniającymi są kopie faktur, dokumentów wysyłkowych lub innych załączników świadczących o zrealizowaniu dostawy. Pozostała kwota wartości dostawy zostaje zaksięgowana na koncie zablokowanym do momentu wpływu pełnej kwoty należności od odbiorcy lub upływu terminu płatności.

Podmioty stosunku faktoringowego

W dalszym ciągu funkcja usługowa nie jest w Polsce w pełni wykorzysty-wana. W praktyce bowiem instytucje faktoringowe wykonują tylko te usługi, które są dla nich opłacalne, a więc głównie ściąganie wierzytelności. Pozostałe czynności często nawet nie znajdują się w ofercie faktorów. Wydaje się, że faktorzy powinni starać się popularyzować usługi dodatkowe, szczególnie związane z czynnościami, które faktor zawsze musi wykonać. Chodzi. np. o prowadzenie księgowości dotyczącej nabytych wierzytelności, czy gromadzenie danych o sytuacji finansowej dłużnika. W praktyce okazuje

Odpowiedzialności del credere

Ten rodzaj umowy faktoringowej jest korzystny dla faktora, gdyż nie ponosi odpowiedzialności del credere, sam natomiast jest zabezpieczony, ma bowiem możliwość dochodzenia roszczeń zarówno od dłużnika, jak i fakto-ranta. Dla faktoranta natomiast ta forma może okazać się mniej korzystna, gdyż w przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez dłużnika faktor żądać będzie od faktoranta dokonania zapłaty. Zaletą dla przedsiębiorcy jest z kolei mniejsza niż przy faktoringu właściwym kwota prowizji.