1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Kredyt a faktoring

Wybór optymalnego źródła finansowania przez przedsiębiorstwo uza-leżniony jest od wielu czynników. Niezbędne jest zatem dokonanie analizy poszczególnych przedsięwzięć pod względem ich opłacalności i efektywności wykorzystania z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Przed wyborem faktoringu firma powinna być świadoma, że jest to instrument skierowany przede wszystkim do jednostek o dużej dynamice obrotu, które mogą napotykać na trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Dynamika działania tych przedsiębiorstw przejawiać się może zarówno wzrostem obrotów, jak też w formie rozpoczynania nowych przed-sięwzięć.

Jak wzmocnić swoją wierzytelność?

• ma zawarte stałe umowy handlowe z kontrahentami (odbiorcami), • nie dysponuje wystarczającym zabezpieczeniem, gwarantującym uzyskanie w banku kredytu,

• ma nierównomiernie rozłożone w czasie zapotrzebowanie na środki pie-niężne, • bezpośrednio zainteresowane jest efektywnym planowaniem wpływów i wydatków,

• ponosi istotne koszty administracyjne z tytułu udzielania kredytów ku-pieckich, • pragnie mieć szybki dostęp do środków pieniężnych, • chce zdyscyplinować swoich kontrahentów (dłużników).

Specyfika operacji faktoringowych

Specyfika operacji faktoringowych była powodem wydzielenia z banków odrębnych instytucji oraz powstania niezależnych jednostek świadczących tego typu usługi. Specjalistycznych podmiotów faktoringowych jest jednak w Polsce niewiele, zaś coraz więcej banków angażuje się w tego rodzaju działalność.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotem faktoringu mogą być jedynie wie- rzytelności bezsporne, pieniężne oraz związane z obrotem gospodarczym. Muszą mieć one równ iezTcrotko term i nowy charakter, chociaż nie ma prze- szkód prawnych, aby faktoringiem obejmować wierzytelności o dłuższych terminach płatności, przekraczających np. siedem miesięcy. W niektórych przypadkach nie wolno jednak obejmować faktoringiem określonych wierzy-telności (bądź należy ograniczać je). Dotyczy to sytuacji, w której umowa:

Niedogodności polskiego prawa

W sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorczość w Polsce kluczową rolę odgrywa brak możliwości oferowania kontrahentom wydłużonych terminów płatności, odpowiadających specyfice produkcyjnej i rynkowej, z uwagi na brak kapitałów własnych oraz stały wzrost kosztów, np. admini-

stracyjnych. Znalezienie jednak środków na bieżące finansowanie działalności nie jest wcale proste. Wśród różnych sposobów uzyskania wsparcia finansowego z zewnątrz wskazuje się:

Czym się obecnie zajmuje?

• monitorowanie i sprawdzanie stanu wypłacalności odbiorców, • prowadzenie ksiąg handlowych i finansowych przedsiębiorcy, • gromadzenie danych statystycznych, niezbędnych dla prawidłowej dzia-łalności przedsiębiorstwa,

• świadczenie usług marketingowych (np. badania rynku, promocja), • składowanie towarów przedsiębiorcy i dokonywanie ich segregacji, ubezpieczenie towarów należących do przedsiębiorcy,

AKCJE

Ryzyko związane z posiadaniem akcji i zakłócenia wywołane przez system podatkowy spowodowały spadek udziału akcji w lokatach osób prywatnych. Zamiast akcji na rynku dominują obecnie insty-tucje inwestycyjne. Jednakże emisje związane z prywatyzacją skło-niły wiele osób do powrotu na rynek akcji, a według pewnych obliczeń liczba akcjonariuszy w Wielkiej Brytanii nadal kształtuje się na poziomie 9 milionów. Głównym problemem inwestujących swoje kapitały w akcjach jest ryzyko. Jak to jaskrawo pokazał krach na giełdzie, ceny akcji mogą w jednym dniu spaść

Czym jest faktoring?

Najczęściej stosowane w praktyce jest określenie, że operacja faktoringu to przeniesienie wierzytelności handlowych wierzyciela na faktora. Faktorowanie traktuje się tu jako ściąganie należności, finansowanie wierzyciela i przejęcie ryzyka.

Zgodnie z inną interpretacją faktoringu, określa się go jako przejęcie przez faktora wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności. Faktoring definiuje się również jako refinansowanie kredytu handlowego, udzielanego przez przedsiębiorstwo swojemu kontrahentowi.

Refaktoring przy stałej współpracy

Przy stałej współpracy refaktoring polega na nabywaniu przez refakto- ra wierzytelności wraz z usługami dodatkowymi oferowanymi przez innego faktora w oparciu o stałą umowę. Usługami tymi są np.:

-1) poszukiwanie potencjalnych faktorantów, 2) wstępna weryfikacja faktorantów i dłużników faktoringowych, 3) podpisywanie z faktorantem umów faktoringu w imieniu refaktora,

Faktoring importowy

Na podstawie umowy eksporter zbywa na faktora (eksportowego) ma-jącego siedzibę w jego kraju wierzytelności wobec importerów z wszystkich lub niektórych państw, faktor natomiast ponosi ryzyko wypłacalności dłużników i zobowiązuje się do wypłacania eksporterowi w określonym terminie zaliczek. Nie inkasuje przy tym nabytych wierzytelności, zawiera natomiast umowę i współpracuje z drugą instytucją faktoringową będącą faktorem importera (faktor importowy), działającą w kraju odbiorcy. Faktor eksportowy dokonuje przeniesienia na nią przejętej od eksportera wierzytelności.

Bezregresowy zakup wierzytelności

Bezregresowy zakup wierzytelności nie oznacza także natychmiastowej zapłaty za nią. Rozliczenie następuje bowiem w uzgodnionych terminach, bądź w momencie faktycznego wpływu kwoty należności od odbiorcy.

W sytuacji, kiedy dłużnik nie rozliczy się z transakcji i nie zapłaci za do-starczone towary bądź usługi, wierzyciel może stanąć w obliczu wielu pro-blemów związanych z funkcjonowaniem firmy. Zachowanie płynności, zmniejszenie obrotów lub osłabienie pozycji rynkowej mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym także upadku przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, że faktoring umożliwia monitorowanie należności i zabezpiecza przed ryzykiem nieterminowej ich realizacji. Przede wszystkim jest środkiem umożliwiającym rozwiązanie problemów związanych z zamrożeniem części kapitału firmy w zaległych długach, istota jego nie leży jednak w roz-wiązywaniu przejściowych problemów finansowych. Przedsiębiorstwo uzy-skuje możliwość zdobycia środków finansowych z tytułu zbycia wierzytelności na długo przed nadejściem terminu jej wymagalności. Pozwala to firmie na prowadzenie działalności gospodarczej bez zaciągania kredytu bankowego. Wcześniejsze uzyskanie środków umożliwia przedsiębiorcy szybsze włączenie się do obrotu gospodarczego, intensyfikacji działalności gospodarczej, co bezpośrednio wpływa na przyrost zysku. W rezultacie następuje zwiększenie płynności i poprawa wizerunku firmy w oczach kontrahentów. Wiąże się to również ze zdyscyplinowaniem finansowym odbiorców i zmniejszeniem ich rotacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie faktoringu mogą ograniczyć i kontrolować koszty operacyjne, pozyskiwać dostęp do specjalistów i tym samym przyspieszyć rozwój firmy. Firmy te nie posiadają bowiem z reguły wystarczających zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych do zakładania wyspecjalizowanych działów zajmujących się kredytami, ściąganiem należności, zarządzaniem finansami, przyspieszaniem wpływu gotówki oraz przygotowywaniem różnorodnych analiz.