1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PUBLICZNE INSTYTUCJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Jeszcze lepszą lokctą niż rachunek w banku lub stowarzyszeniu budowlanym jest pożyczka udzielona rządowi. Rząd pożycza pie-niądze od szerokich rzesz obywateli głównie za pośrednictwem różnych publicznych systemów oszczędzania (national savings schemes), działających poprzez urzędy pocztowe. Oferta obejmuje zarówno opodatkowane, jak i nieopodatkowane systemy. Te ostatnie przyjmują głównie postać certyfikatów i obligacji, które są emitowane partiami, przy czym dla każdej emisji ustala się właściwe dla niej warunki. Certyfikaty oszczędnościowe oferują gwarantowaną (stałą) stopę procentową, jeżeli deponowane pieniądze opiewają na określone terminy. Przewidują też kary, jeśli te pieniądze podejmuje się przed upływem ważności certyfikatu. Są one normalnie sprzedawane w jednostkach opiewających na 25 funtów z ograniczeniem do maksimum 5 000 funtów.

POŻYCZKOBIORCY

Instytucje finansowe opisane w ostatnich kilku rozdziałach spełniają w gospodarce rolę przekaźnika funduszów od tych, którzy chcą je wypożyczyć, do tych, którzy chcą się zapożyczyć. W kolejnych dwóch rozdziałach przypatrzymy się pożyczkodawcom i pożyczko-biorcom.

W gospodarce istnieją trzy główne kategorie pożyczkobiorców: osoby prywatne, władze państwowe i spółki. Zadaniem systemu finansowego jest skanalizowanie przepływu funduszów od inwesto-rów do tych trzech kategorii pożyczkobiorców. Oczywiście, odgry-wając tę rolę, banki oraz inni pośrednicy finansowi muszą zarówno udzielać pożyczek, jak i je zaciągać. W tym rozdziale jednak omówimy tylko tych pożyczkobiorców, którzy nie są instytucjami finansowymi.

Pozytywne cechy faktoringu cz.2

Po czwarte, poprawiają się w firmie wskaźniki ekonomiczne (faktoring „zamieniając” wierzytelność na gotówkę podnosi aktywa). Po piąte, faktoring stwarza przedsiębiorstwu szansę uniknięcia koniecz-ności zaciągania kosztownego kredytu, którego wykorzystanie nie zawsze jest efektywne.

Po szóste, faktoring odciąża przedsiębiorcę od czynności związanych ze ściąganiem należności od dłużników, w przypadku przejęcia przez faktora odpowiedzialności i ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Istotna jest także możliwość scedowania na faktora uciążliwej procedury monitoringu należności oraz windykacji.

Wszystkie wierzytelności

Przedmiotem mogą być wszystkie wierzytelności przysługujące wobec danego odbiorcy lub w stosunku do wszystkich odbiorców Przedmiotem umowy jest z reguły jedna, indywidualnie oznaczona wierzytelność pieniężna

W ofercie faktora znajduje się cały zestaw usług, wśród których finansowanie nie musi odgrywać najważniejszej roli W forfaitingu chodzi głównie o finansowanie wierzytelności i temu podporządkowane są praktycznie wszelkie czynności

Forfaiting w obrocie handlowym

Forfaiting polega na zakupie terminowych wierzytelności przedsiębiorstw. dostarczających towary bądź uslugi, przez^wyspeqa4i2owane~~mstytucje forfaitingowe. Przedmiotem transakcji są wierzytelności średnio i długoter- minoweTpfzy^akupie których dochodzi do całkowitego przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika (wskazuje na to sama nazwa – a forfait – ku-pić/sprzedać coś bez ryzyka). Forfaiting można zatem traktować jako technikę finansowania handlu zagranicznego, przedmiotem której są wierzytelności wekslowe i bezwekslowe o terminach płatności od 6 miesięcy do 7 lat (mogą być dłuższe).

JAK ŚLEDZIĆ CENY AKCJI

Każdy poważny inwestor powinien kupować «Financial Times», który przynosi codziennie mnóstwo informacji o spółkach i rynkach finansowych. Na ostatniej stronie tego dziennika znajdują się ceny akcji na koniec poprzedniego dnia. Wykazy spółek są podzielone na różne grupy, co może ułatwić inwestorowi skupienie uwagi na szczególnej gałęzi przemysłu lub dziedzinie gospodarki. Poszczegól-ne kolumny zawierają informacje o spółkach. Na dwóch kolumnach po lewej stronie jest podana najwyższa i najniższa cena akcji w

OSOBISTE PROGRAMY AKCYJNE

Osobiste programy akcyjne (Personal Equity Plans), znane pod skrótową nazwą PEP, upoważniają inwestorów do dokonywania wolnych od podatków inwestycji w akcjach do kwoty 4 800 funtów rocznie, z czego połowa może być zainwestowana w trustach. Po-wodzenie tych programów okazało się raczej umiarkowane, praw-dopodobnie z tego powodu, że są one uważane za zbyt mało elastyczne, by móc sprostać różnym wymaganiom inwestorów.

Podstawowa zaleta faktoringu

Podstawowa zaleta tego typu faktoringu tkwi nie tylko w umożliwieniu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw, ale także w alternatywie dla atrakcyjnych sposobów dokumentowania płatności w stosunkach han-dlowych o charakterze międzynarodowym, takich jak inkaso dokumentowane czy akredytywa. Wykorzystywany jest w transakcjach importowo-ek- sportowych, które ze względu na swój charakter obciążone są większym ryzykiem niż transakcje krajowe. Stosowanie faktoringu może być korzystne dla dwóch stron – eksporter uzyskuje gwarancję zapłaty, importer zaś może wstrzymać się z płatnością do momentu rzeczywistego odbioru towaru.

POGLĄD LEWICY

Przeciwny punkt widzenia reprezentuje wielu ludzi lewicy. Można go nazwać poglądem konia trojańskiego. W istocie, lewica wyczuwa, że City jest w stanie pokrzyżować politykę i cele rządu labourzystowskiego. Wobec najmniejszych nawet oznak zwycięstwa Labour Party w wyborach do parlamentu, inwestorzy wycofują swoje pieniądze w obawie przed polityką labourzystów. W konsek-wencji, indeks FT zniżkuje, szterling spada, a inwestorzy przenoszą

Prawne aspekty faktoringu w Polsce

Odnosząc się do prawnej istoty faktoringu, należy podkreślić, że w żadnym systemie prawnym umowa faktoringu nie została wyraźnie nazwana. W większości krajów relacje pomiędzy stronami umowy (faktorem i fakto- rantem) rozstrzygane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, przy czym wyróżnić należy Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, które w istotnym stopniu przyczyniły się do rozwoju tej instytucji, a gdzie działalność faktorin- gowa regulowana jest przez inne postanowienia (w USA czynności wykony-wane przez faktora regulowane są przez Uniform Commercial Code – UCC).