1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Kalkulacja korzyści

Kalkulację korzyści dla przedsiębiorstwa z zastosowania faktoringu przedstawia przykład nr 2 (zamieszczony na następnej stronie). Wymienione wcześniej korzyści odnoszą się do dostawców, jednak także w przypadku dłużników należy wspomnieć o pewnych profitach. Umowa faktoringu nie może bowiem pogorszyć warunków oferowanych dłużnikowi i pozwala na:

• zastąpienie kredytu, poprzez faktury z odroczonym terminem płatności, będących formą kredytowania odbiorców przez dostawcę, • otrzymanie przez odbiorcę kredytu bez konieczności składania zabezpieczeń w banku (rzadko oprócz samej wierzytelności występują zabezpieczenia, jeśli już to w ograniczonym zakresie),

Rodzaje faktoringu

Analizując faktoring pod względem sposobu (terminu) zawiadomienia dłużnika o umowie, można wyróżnić: 1) faktoring otwarty (zwany często notyfikowanym), 2) faktoring półotwarty (półjawny),

-3) tajny (nienotyfikowany). W faktoringu otwartym dłużnik zostaje niezwłocznie powiadomiony o dojściu do skutku umowy faktoringu między faktorem a dostawcą. Po-wiadomienia takiego dokonuje jedna lub druga strona umowy, bądź obie łącznie, przeważnie jednak robi to faktor. Ujawnienie zmiany wierzyciela ma zabezpieczyć faktora przed przekazaniem środków pieniężnych przez dłużnika faktorantowi. Ten z kolei zobowiązany jest zwrócić te środki fak-torowi, w przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia.

Pozytywne cechy faktoringu cz.3

Po dziewiąte, faktoring może być przydatny dla firm prowadzących działalność sezonową, bowiem możliwość stosowania długich terminów płatności, nawet do 120 dni pozwala na rozciągnięcie sprzedaży w czasie i ciągły dopływ gotówki.

Po dziesiąte, faktoring stwarza przedsiębiorstwu realną szansę na unik-nięcie strat inflacyjnych, poprzez inkasowanie należności w krótkim okresie, po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usługi.

Ryzyko opóźnień w spływaniu należności

Nie eliminuje ryzyka nieterminowego wywiązywania się dłużnika z przyjętego zobowiązania istnieje zatem realne ryzyko opóźnień w spływaniu należności Faktoring właściwy pozwala na pozbycie się ryzyka związanego ze spływaniem należności daje to komfort planowania działalności operacyjnej dzięki otrzymanym środkom obrotowym w terminach określonych urnową

TRZECI POGLĄD

Istnieje jednak trzeci pogląd. Uznając, że City jest bardzo ważnym składnikiem gospodarki, wielu wyraża wątpliwości, czy powinno ono prowadzić swoją działalność w sposób nieskrępowany żadną regulacją. Wystarczy tylko popatrzeć na sprzedawców namawiają-cych zaawansowanych wiekiem emerytów do inwestowania w akc-jach dość podejrzanych spółek, aby zdać sobie sprawę, że prywatny inwestor potrzebuje ochrony przed pozbawionym skrupułów City. Rozsądnym też wydaje się twierdzenie, że żaden rząd nie powinien stać bezczynnie i pozwalać na to, aby City oddziaływało na gos-podarkę według swojego widzimisię.

Koszty faktoringu

Podjęcie decyzji o wyborze faktoringu w celu przyśpieszenia dyspozy-cyjności należnościami od odbiorców wiąże się z koniecznością dokonania szczegółowej kalkulacji jego opłacalności. Efektem takiej kalkulacji powinna być odpowiedź, czy korzyści z faktoringu są większe od jego kosztów.

Czy opłaci się rezygnować z części przysługujących należności na rzecz fak-tora, czy też warto zaczekać na późniejszy ich wpływ od dłużników. Cena, jaką płaci przedsiębiorstwo za faktoring zależy od nakładu pracy i kosztów kontroli, oceny ryzyka i marży zysku, jaki faktor przewiduje dla siebie. Na koszt całkowity operacji faktoringowej składają się zatem koszty cząstkowe, które obciążają firmę z tytułu spełnienia przez faktora określonych funkcji.

Raty w faktoringu

Kredyt jest spłacany w ratach, co powoduje dodatkowe zapotrzebowanie na środki pieniężne, niezbędne dla spłacenia kolejnej raty Firma sama może decydować o momencie przedstawienia wierzytelności do wykupu i terminie otrzymania środków pieniężnych

Podwyższa wartość pasywów w bilansie firmy, co może być postrzegane przez kontrahentów i inne instytucje jako zjawisko niepokojące, ze względu na przewagę środków obcych Zastosowanie faktoringu poprawia wskaźnik płynności oraz skraca cykl ściągania należności dzięki przeterminowanemu wpływowi należności (zwiększenie samofinansowania firmy) wpływa zatem korzystnie na relację kapitałów własnych do obcych

Problemy jakie mogą powstać

• pojawienie się trudności z utrzymaniem płynności finansowej, • pogorszenie klimatu w kontaktach z kontrahentami handlowymi, np. do-stawcami surowców,

• spadek obrotów i pogorszenie pozycji rynkowej. Zatem w obrocie gospodarczym najlepszą dla przedsiębiorstwa jest sy-tuacja otrzymywania gotówki w momencie sprzedaży swoich wyrobów i usług. Jednakże charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest wydłużanie się cykli rozliczeniowych wynikających z umów sprzedaży. Także w Polsce coraz więcej przedsiębiorstw zawiera transakcje z odroczonym terminem płatności, a wiele z nich udziela i korzysta z kredytu kupieckiego. Częsta jest zatem sytuacja, kiedy przedsiębiorca musi się liczyć z przesunięciem terminu płatności jako nieodzownym elementem współpracy z kontrahentami. Ważne jest bowiem utrzymanie z nimi stałych stosunków handlowych. Powstaje zatem pytanie, jak tego dokonać i jednocześnie zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej. Nie jest to łatwe, jednak w praktyce wskazuje się na istnienie kilku możliwości:

Praktyczne formy faktoringu

Dokonując podziału faktoringu należy uwzględnić przede wszystkim trzyjcryteria: ” 1) ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika, 2) moment otrzymania zapłaty za wierzytelność,

-3) sposób powiadomienia dłużnika o umowie. Z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka w obecnej praktyce gospo- darczej wyróżnia się Trzy rodzaje faktoringu: ~

-1) faktoring właściwy, nazywany również pełnym lub bez regresu, 2) faktoring niewłaściwy, inaczej niepełny lub z regresem, 3) faktoring mieszany. Główną cechą faktoringu właściwego jest przejęcie przez faktora pełnego ryzyka (funkcja del credere) niewypłacalności dłużnika bez prawa regresu, ale z wyłączeniem wystąpienia reklamacji bądź zwrotów towaru ze strony dłuż-nika. W chwili zawarcia umowy to faktor odpowiada względem przedsiębiorcy za wypłacalność dłużnika. Przed zawarciem umowy faktor sprawdza najczęściej sytuację prawno-majątkową przyszłego dłużnika i na tej podsta-wie podejmuje decyzję. Z punktu widzenia przedsiębiorcy (faktoranta) fak-toring pełny wiąże się z wyższym kosztem, bowiem faktor kalkulując zapłatę wlicza w nią koszt ryzyka. W praktyce ma niekiedy miejsce sytuacja, gdzie faktor w ramach tej samej umowy jedne wierzytelności przejmuje z ryzykiem, inne zaś na warunkach faktoringu niewłaściwego. Zawierając umowy w stosunku do każdego dłużnika nierzadko określa się limit, do jakiego faktor przejmuje ryzyko wypłacalności dłużnika. Ryzyko to zwiększa się wraz z wydłużaniem się terminu spłaty długu przez dłużnika, wiąże się również ściśle z rozmiarami wierzytelności i stanem prawno-majątkowym dłużnika.

Faktoring dyskontowy

Faktoring dyskontowy (inaczej przyspieszony) przypomina z reguły dys-konto weksli, z tą różnicą, że przejęcie wierzytelności odbywa się drogą cesji, a nie indosu. Przedsiębiorca przelewa swoją wierzytelność na faktora, ten zaś wypłaca natychmiast po otrzymaniu faktur należną kwotę. Wysokość płatności odpowiada wartości wierzytelności pomniejszonej o prowizję fak-tora. Otrzymana kwota stanowi ok. 90% sumy wierzytelności.