1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wolnorynkowcy

Wolnorynkowcy mogą powoływać się na to, że każda regulacja rynku ogranicza jego efektywność. Brak jest dowodów, że mene-dżerowie funduszów emerytalnych są szczególnie efektywni na swo-ich stanowiskach. Jak wykazał spis statystyczny, tylko 43% menedżerów osiągnęło w dziesięcioletnim okresie kończącym się w 1985 roku lepsze wyniki od indeksu FT Ali Share. Nawet komputer zaprogramowany tylko na zakup elementów tego indeksu wywią-załby się z zadania lepiej niż większość menedżerów. W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście obserwuje się rosnącą tendencję do tzw. biernego zarządzania funduszami, w którym menedżerowie jedynie śledzą zmiany indeksu rynkowego.

Zabezpieczenia swojej wypłacalności

Ten typ faktoringu służy eksporterowi głównie do zabezpieczenia swojej wypłacalności. Świadomie jednak musi się godzić na wydłużone oczekiwanie na należności za towar. Dobrą stroną jest tu fakt, że faktor funkcjonuje w kraju importera, może zatem skutecznie realizować wobec niego zamiar ściągania długu. Służy temu łatwiejsza ocena sytuacji dłużnika i większa swo-boda działania.

Korzyści dla faktoranta

Korzystny dla faktoranta jest zatem fakt, że nie ponosi on odpowie-dzialności za wypłacalność swojego kontrahenta, ciężar ten spoczywa bowiem na faktorze. W tym wypadku jednak faktorant musi liczyć się z koniecznością poniesienia wyższego kosztu tego rodzaju umowy.

W faktoringu niewłaściwym ryzyko niewypłacalności dłużnika nie prze-chodzi na faktora, zaś zawarta umowa nie rodzi tzw. skutków ostatecznych. Faktor ściąga zatem wierzytelność od dłużnika we własnym imieniu, ale na

Potrzeba korzystania z faktoringu

Wskazując na motywy wywołujące zainteresowanie faktoringiem, warto uwzględnić: • negatywne skutki opóźnień w płatnościach, – wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy z powodu wydłużenia się terminów płatności lub wzrostu sprzedaży,

• możliwość prowadzenia skutecznej walki z konkurencją, • potrzebę planowania działalności, • potrzebę finansowania umów handlowych przy braku własnych środków,

Podsumowanie podstaw faktoringu

Faktoring, jako forma finansowania wierzytelności polega na odsprzedaży przez firmę przed upływem płatności, należności z tytułu dostaw towarów lub usług. Umowa faktoringu ma charakter nienazwany, opiera się zatem przede wszystkim na przepisach Kodeksu cywilnego i łączy w sobie cechy cesji wierzytelności, umowy zlecenia i dyskonta. Brak szczegółowych unormowań powoduje jednak w praktyce pewne nieścisłości w funkcjonowaniu instytucji faktoringowych oraz określanych przez nie zasad.

Pozytywne cechy faktoringu cz.1

Uwzględniając zatem najważniejsze, pozytywne cechy faktoringu można wyciągnąć kilka istotnych wniosków dotyczących występujących tu korzyści. Po pierwsze, przede wszystkim wymienić należy szybkie uzyskanie środ-ków pieniężnych za dostarczone towary i wykonane usługi w terminach przez siebie określonych, tj. natychmiast po złożeniu faktury u faktora i możliwość zaangażowania pieniędzy w bieżącą działalność bądź też wsparcie nowych przedsięwzięć.

Kiedy umowy mogą dojść do skutku?

– umowy mogą dojść do skutku w przypadku wierzytelności pieniężnych, co do których nie ma ustawowego lub umownego zakazu rozporządzania nimi na rzecz innych podmiotów,

• na przedsiębiorcy (zbywcy wierzytelności) leży odpowiedzialność za istnienie wierzytelności i jej prawno-gospodarczą wartość, • rozwiązanie umów następuje według podobnych zasad,

Współpraca faktorantów

Ten rodzaj umowy stosowany jest w przypadku, gdy zarówno faktor, jak i faktorant nie posiadają wystarczających informacji na temat sytuacji fi-nansowej dłużnika, natomiast faktorant jest wiarygodnym przedsiębiorcą, z którym instytucja faktoringowa już współpracowała. System zaliczkowania wierzytelności może być traktowany przez faktoranta jako alternatywne do kredytu bankowego źródło finansowania działalności bieżącej przedsię-biorstwa. Korzystnie wpływa również na pozycję finansową, ze względu na szybszy obieg pieniądza.

Koszty spłaty

Poza wymienionymi składnikami kosztów warto również zwrócić uwagę na opłatę za czynności przygotowawcze przed zawarciem umowy faktorin- gowej. Opłata ta dotyczy:

• opracowania wniosków o podpisanie umowy oraz jej wzoru, • opracowanie wniosku o przyznanie limitu. W praktyce gospodarczej problem kosztów faktoringowych sprowadza się zatem przede wszystkim do rozwiązania dylematu, czy wysokość przeka-zywanej przedsiębiorstwu (faktorantowi) kwoty za sprzedane wierzytelności uzasadnia, z ekonomicznego punktu widzenia wielkość potrąceń, o które faktor pomniejsza te wierzytelności. Dlatego w każdym przypadku podpisy-wania umowy o faktoring ważne jest uwzględnienie kilku istotnych kwestii.

Jak wybrać dobrą firmę do faktoringu? Cz. 1

Po drugie, zakres usług świadczonych przez faktorów, poza skupowaniem wierzytelności powinien uwzględniać również przejmowanie pełnego ryzyka oraz szereg funkcji administracyjnych.

Po trzecie, koszty ponoszone przez firmę (głównie prowizja, marża i od-setki od przekazanych środków) powinny odpowiadać zakresowi usług. Nie do przyjęcia jest np. umowa, przewidująca wysokie prowizje i opłaty na rzecz faktora, przy faktoringu niepełnym, a więc z możliwością powrotu wierzytelności do faktoranta.