Podstawowa zaleta faktoringu

Podstawowa zaleta tego typu faktoringu tkwi nie tylko w umożliwieniu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw, ale także w alternatywie dla atrakcyjnych sposobów dokumentowania płatności w stosunkach han-dlowych o charakterze międzynarodowym, takich jak inkaso dokumentowane czy akredytywa. Wykorzystywany jest w transakcjach importowo-ek- sportowych, które ze względu na swój charakter obciążone są większym ryzykiem niż transakcje krajowe. Stosowanie faktoringu może być korzystne dla dwóch stron – eksporter uzyskuje gwarancję zapłaty, importer zaś może wstrzymać się z płatnością do momentu rzeczywistego odbioru towaru.

Przedmiotem faktoringu międzynarodowego są wierzytelności eksporterów i przedsiębiorstw działających na płaszczyźnie międzynarodowej, natomiast umowa faktoringowa zawsze zawierana jest w formie pisemnej (wzorcowe zasady i postanowienia umów faktoringu, głównie w odniesieniu do faktoringu międzynarodowego, określiła Konwencja Ottawska w 1988 r.). Zakup wierzytelności eksportowych przez faktora dokonywany jest z wyłączeniem regresu do cedenta, na ogół w ramach limitów wyznaczanych dla każdego dłużnika z osobna. Jest to istotne w obrocie międzynarodowym, zwłaszcza wobec częstych przypadków niewypłacalności zagranicznych nabywców i opóźnień w płatnościach.

W faktoringu importowym eksporter (dostawca, faktorant) dokonuje przelewu swoich wierzytelności (z transakcji zagranicznej) bezpośrednio na faktora, mającego siedzibę w kraju importera (rysunek nr 7).

About The Author

admin

Leave a Reply