Pozytywne cechy faktoringu cz.1

Uwzględniając zatem najważniejsze, pozytywne cechy faktoringu można wyciągnąć kilka istotnych wniosków dotyczących występujących tu korzyści. Po pierwsze, przede wszystkim wymienić należy szybkie uzyskanie środ-ków pieniężnych za dostarczone towary i wykonane usługi w terminach przez siebie określonych, tj. natychmiast po złożeniu faktury u faktora i możliwość zaangażowania pieniędzy w bieżącą działalność bądź też wsparcie nowych przedsięwzięć.

Po drugie, dzięki wcześniejszemu pozyskaniu środków istnieje możliwość natychmiastowego włączenia ich do obrotu gospodarczego, przez co uzyskuje się wzrost obrotów oraz zysku.

Po trzecie, przedsiębiorstwo poprawia swoją płynność m.in. poprzez eli-minowanie zatorów płatniczych. Wysoka płynność finansowa może także oznaczać uzyskanie u dostawców rabatów przy zapłacie gotówką, co daje firmie dużą swobodę w kształtowaniu ceny na swój towar i określaniu termi-nów płatności. Wpływa to na zwiększenie konkurencyjności firmy i skracanie cyklu rozliczeniowego. Istnieje zatem możliwość zaoferowania odbiorcom dłuższych terminów płatności bez konieczności zamrażania własnych środków obrotowych.

About The Author

admin

Leave a Reply