Pozytywne cechy faktoringu cz.4

Trudno jest jednoznacznie przesądzić, które z wymienionych argumentów powinny mieć decydujący wpływ na decyzję przedsiębiorcy o wykorzystaniu faktoringu. Wydaje się jednak, że warto zwrócić uwagę przede wszystkim na możliwość poprawy płynności i rentowności, struktury bilansu oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.

Poprzez uwolnienie kapitału zamrożonego w należnościach przedsię-biorstwo może realizować nowe przedsięwzięcia, które dotychczas napotykały na barierę płynności i ograniczone zasoby kapitałowe. Zwiększona dzięki temu płynność daje – poprzez możliwość płacenia gotówką – większą niezależność i mocniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami. Dodatkowo można zrezygnować z upustów (skont) udzielanych odbiorcom, gdyż środki pieniężne są zapewnione przez faktoring. Z kolei, biorąc pod uwagę

strukturę bilansu, należy zauważyć, że poza faktem zamiany należności na środki pieniężne poprzez przeznaczenie uwolnionych środków pieniężnych na spłatę zobowiązań następuje zmniejszenie sumy bilansowej (tzw. skrócenie bilansowe). W ten sposób następuje poprawa stosunku majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych i poprawa wskaźnika płynności bieżącej. Powiększa się także wskaźniki kapitału własnego do kapitału obcego, a tym samym rośnie udział kapitału własnego w finansowaniu majątku. Ma to również istotny wpływ na wzrost rentowności aktywów, gdyż zysk netto odnosi się do pomniejszonej sumy aktywów.

About The Author

admin

Leave a Reply