Prawne aspekty faktoringu w Polsce

Odnosząc się do prawnej istoty faktoringu, należy podkreślić, że w żadnym systemie prawnym umowa faktoringu nie została wyraźnie nazwana. W większości krajów relacje pomiędzy stronami umowy (faktorem i fakto- rantem) rozstrzygane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, przy czym wyróżnić należy Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, które w istotnym stopniu przyczyniły się do rozwoju tej instytucji, a gdzie działalność faktorin- gowa regulowana jest przez inne postanowienia (w USA czynności wykony-wane przez faktora regulowane są przez Uniform Commercial Code – UCC).

Pomimo, że faktoring jest umową nienazwaną (wśród umów prawa cywilnego nie ma takiej, która dokładniej odpowiadałaby cechom umowy fak-toringu) dopuszczalność zawierania tego typu umów nie budzi wątpliwości. Wynika to bowiem z ogólnej zasady swobody zawierania umów. W przypadku prowadzenia działalności faktoringowej na terytorium Polski, podobnie jak w większości państw Europy kontynentalnej, odpowiednie zastosowanie mają przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, w części dotyczącej cesji wierzytelności. Umowa faktoringu łączy w sobie cechy cesji wierzytelności (sprzedaży), umowy-zlecenia i dyskonta. Niestety, przepisy kodeksu cywilnego niedostatecznie rozstrzygają wszystkie kwestie związane z działalnością instytucji faktoringowych, co wynika z różnic pomiędzy faktoringiem a typową cesją wierzytelności (por. tabela nr 1).

Faktoring zawiera pewne elementy charakterystyczne dla umowy po-życzki. Podaje się bowiem, że w wyniku zawarcia umowy faktoringu, faktor udziela faktorantowi pożyczki pieniężnej. Faktorant natomiast zobowiązuje się do przelania swej wierzytelności na faktora w celu zabezpieczenia jego roszczenia z tytułu udzielonej pożyczki. Jednakże, zgodnie z kodeksem cy-wilnym (art. 720) przedmiotem pożyczki w prawie polskim nie jest wierzy-telność. Przedsiębiorcy nie zależy również wyłącznie na tym, aby otrzymać pożyczkę. Dysponuje on przecież określonym prawem majątkowym z tytułu wierzytelności.

About The Author

admin

Leave a Reply