Problem gwarancji kredytowych

Przy analizowaniu kredytu na pierwszy plan wysuwa się problem gwarancji kredytowych będących barierą w staraniach o uzyskanie kredytu szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczająco dużym majątkiem. Wówczas faktoring może okazać się jedynym dostępnym dla Firmy źródłem pozyskiwania kapitału obrotowego.

Porównując kredyt i faktoring, wskazać należy na podobieństwo procedur stosowanych przez banki przy obu formach finansowania. Odmienne wymagania i procedury stosowane są przez bankowe spółki faktoringowe i podmioty niezwiązane z bankami. W tym wypadku prostsze procedury za-łatwiania formalności i podpisania umowy faktoringu wpływają decydująco na dostępność i czas, w jakim zainteresowane przedsiębiorstwo otrzymuje do dyspozycji środki pieniężne.

W przypadku kredytu barierą trudną do pokonania przy staraniu się o jego uzyskanie jest brak właściwego i zgodnego z wymaganiami banku prawnego zabezpieczenia spłaty. Z tego punktu widzenia faktoring może okazać się korzystniejszy, ponieważ większość firm faktoringowych ogranicza stosowane zabezpieczenia do przyrzeczenia, poręczenia, ustalenia funduszu gwa-rancyjnego lub przyjęcia weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową. Instytucje faktoringowe, w szczególności spółki powiązane z bankami, ogra-niczają zakres stosowanych zabezpieczeń ze względu na zdywersyfikowanie ryzyka pomiędzy poszczególnych dłużników faktoranta.

About The Author

admin

Leave a Reply