Proces zmian na przestrzeni lat

Podsumowując, proces zmian, jakim podlegała instytucja faktoringu, podzielić można na trzy etapy: 1) faktor występujący w roli pośrednika (agenta, komisanta) przyjmującego towary od producentów w komis,

-2) rozszerzenie zakresu działalności w zakresie finansowania dostawców towarów, ściągania wierzytelności i przejmowania ryzyka wypłacalności kontrahentów, 3) sukcesywne rozszerzanie zakresu usług, w tym administracyjnych. Ponieważ sama geneza faktoringu przedstawiana jest różnie i wynika

z odrębności rozwoju faktoringu w poszczególnych krajach oraz faktu wy-stępowania różnorodnych form tego typu operacji, dlatego definicja tej usługi nie ma jednoznacznej wykładni w literaturze i praktyce gospodarczej.

About The Author

admin

Leave a Reply