Przezwyciężenie problemów powstałych przy sprzedaży towarów eksportera

Celem tego typu umowy jest przezwyciężenie problemów powstałych przy sprzedaży towarów eksportera do innego kraju poprzez dystrybutora na rynku zagranicznym. W praktyce dystrybutor działający w kraju, do którego eksportowane są towary, jest zazwyczaj filią firmy eksportera. Problem ponoszenia ryzyka kredytowego jest rozwiązany przez przystąpienie do umowy faktoringowej dystrybutora i faktora dłużnika. Faktor eksportera zawiera umowę z eksporterem zapewniając pełen zakres usług, zawiera także umowę z faktorem importera (dystrybutora) i pełni rolę jego korespondenta. Natomiast importer (dystrybutor) zawiera z faktorem w swoim kraju (faktor importowy) umowę, której treścią są wierzytelności wobec odbiorcy krajowego – dłużnika. Część wartości wierzytelności przekazana zostaje importerowi (dystrybutorowi), pozostałą część uzyskuje zaś eksporter za pośrednictwem faktorów. 

Korzystanie z tej formy faktoringu może być atrakcyjniejsze od tra-dycyjnych umów, zwłaszcza wobec rozwoju transakcji międzynarodowych, w których uczestniczą trzy strony – eksporter, importer (np. filia) i odbiorca. Istnieje tu bowiem realna możliwość uproszczenia czynności faktorów, gdyż importer jest jednocześnie faktorantem (wierzycielem odbiorcy i dłużnikiem eksportera). Nie ma zatem konieczności realizowania dwóch odrębnych umów faktoringu, dzięki czemu ogranicza się koszty i przyśpiesza termin otrzymania przez eksportera należnej mu części wierzytelności.

Podsumowując, faktoring międzynarodowy opiera się na tych samych zasadach co faktoring krajowy, z tym, że jego przedmiotem są wierzytelności eksporterów. Spośród wymienionych form najczęściej stosowaną jest faktoring eksportowy, gdyż jest to przede wszystkim wygodne i bezpieczne dla przedsiębiorstwa (faktoranta), który zawiera umowę z bankiem faktorin- gowym działającym na terenie jego kraju. Tego typu oferta jest kierowana przede wszystkim do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i mających dobrą sytuację finansową.

Istotne znaczenie przy wykorzystaniu faktoringu w handlu międzynaro-dowym mają organizacje faktoringowe, dążące do ograniczania ryzyka przy stosowaniu faktoringu międzynarodowego oraz pracujące nad przyjęciem ujednoliconych zasad postępowania w przeprowadzaniu transakcji faktoringowych. Powstały one w celu określenia wspólnych reguł ustalających relacje pomiędzy faktorami importera i eksportera oraz stworzenia podstaw do dokonywania rozliczeń pomiędzy nimi. W szczególności chodzi 0 czas i metody płatności dokonywanej przez faktora.

About The Author

admin

Leave a Reply