Przyrosty wartości kapitału

Przyrosty wartości kapitału i dochody są obecnie opodatkowane według jednakowej stopy, składki na ubezpieczenie na życie przestały korzystać z ulg podatkowych, a różne przywileje związane z uposażeniami zostały objęte podat-kiem, tak iż w sposób dużo wyrazistszy traktowane są jako dochody. Tak samo instytucje finansowe traktuje się obecnie raczej jako jedną kategorię niż jako kategorie oddzielne. Na przykład, banki i stowarzyszenia budowlane zaczynają teraz upodabniać się do siebie, podczas gdy jeszcze niedawno reprezentowały zupełnie odrębne typy jednostek prawnych.

W sprawach nadużyć, zgodnie z poglądem wolnorynkowym, naj-bardziej kompetentni w zajmowaniu się oszustami są przemysłowcy, oni bowiem wiedzą, co jest nieuczciwą machlojką, a co legalną transakcją. Ustawowy system kontroli jest stosunkowo uciążliwy i odstrasza tylko zagraniczne instytucje finansowe od prowadzenia swoich interesów w Londynie. Jedynymi, którzy odnoszą z tego korzyści, są nasi rywale finansowi przechwytujący tracone przez Wielką Brytanię dochody.

Zgodnie z tym poglądem, również regulacje obrotów walutowych zakłócają działanie rynku. Banki i instytucje finansowe nie działają w spisku zmierzającym do pozbawienia Wielkiej Brytanii dopływu kapitału lub do osłabienia funta szterlinga. Podejmują jedynie rac-jonalne decyzje na podstawie docierającej do nich informacji eko-nomicznej. Najlepszym sposobem zapewnienia przemysłowi brytyjskiemu potrzebnych inwestycji jest utrzymanie konkuren-cyjności naszych firm i ich atrakcyjności dla inwestorów, a nie kierowanie nimi i nakładanie ograniczeń działalności. Jeśli unie-możliwia się funduszowi emerytalnemu inwestowanie pieniędzy w dziedzinach, które uważa za przynoszące największy zysk, to ucier-pią na tym ci ludzie, którzy liczą na otrzymanie z funduszu odpo-wiedniej emerytury po przejściu w stan spoczynku.

About The Author

admin

Leave a Reply