Refaktoring

Operacja refaktoringu polega na zbyciu wierzytelności handlowej przez podmiot, który uprzednio dokonał jej skupu na podstawie umowy faktoringu. Wierzytelność oferowana jest do skupu przez faktora z wcześniej zawartej umowy, zaś zyskiem dla niego jest różnica pomiędzy ceną skupu a ceną sprzedaży tej wierzytelności.

W praktyce gospodarczej refaktoring może być transakcją jednorazową bądź też występować na zasadach stałej współpracy. Podobnie jak w przypadku faktoringu, również refaktoring może mieć charakter pełny

-1 niepełny. Będąc jednorazową transakcją, refaktoring obejmuje przeważnie wie-rzytelności handlowe nabyte w ramach faktoringu pełnego i wykorzystane w bieżącej działalności poprzez:

-1) zwiększenie ilości podmiotów współpracujących z faktorem, 2) wzrost zaangażowania faktoringowego, 3) powiększenie zasięgu działania, 4) umocnienie swojej pozycji na rynku.

About The Author

admin

Leave a Reply