REJESTR AKTYWÓW FINANSOWYCH

Celem tego Rejestru jest umożliwienie drobnym inwestorom loko-wania ich kapitałów w rządowych obligacjach (gilts) za niższą pro-wizją od pobieranej przez brokerów giełdowych. Formularze do nabycia gilts za pośrednictwem Rejestru można dostać w większości urzędów pocztowych. Odsetki od walorów zakupionych za pośred-nictwem Rejestru są wypłacane w pełnym wymiarze bez potrącenia podatku, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla emerytów i osób nie płacących podatku. Można również załatwić wypłatę procentów bezpośrednio na rachunek bankowy inwestora. Nie musi się też płacić podatku od przyrostów kapitału, jeśli wartość obligacji wzroś-nie. Jednakże zakup lub sprzedaż tych obligacji za pośrednictwem Rejestru trwa dłużej niż poprzez brokerów giełdowych, w skutek czego cena obligacji w dniu, w którym inwestor decyduje się ją sprzedać, może się różnić od tej, jaką ostatecznie uzyska.

Odmiennie niż w przypadku innych inwestycji opisanych dotych-czas, obligacje państwowe (gilts) dają szansę uzyskania przyrostu wartości kapitału. Jak widzieliśmy w rozdziale 1., ceny obligacji zwyżkują lub zniżkują w sposób przeciwstawny do stóp procento-wych. Tak więc można nabyć obligację za 80 funtów w jednym roku i sprzedać ją w następnym roku za 100 funtów, uzyskując ponadto należny procent. Dobrze jest pamiętać, że gilts mogą spadać w cenie, jak i wzrastać, tak iż posiadanie ich jest związane z ryzykiem, które nie istnieje w przypadku posiadania depozytu w stowarzyszeniu budowlanym. Najlepsza pora do zakupów obligacji za pośrednictwem Rejestru jest wtedy, gdy spodziewana jest obniżka stóp procentowych. Należy zwrócić uwagę na różnicę między ryzykiem, że dłużnik nie spłaci długu (ryzyko kredytowe), które w przypadku obligacji praktycznie nie istnieje, a ryzykiem, że inwestycja nie przyniesie zysku (ryzyko rynkowe).

W większości przypadków obligacje są oprocentowane według stałej stopy, która może być różna w zależności od ogólnego pozio-mu stóp procentowych w czasie ich emisji. Jednak równolegle z emisją indeksowanych certyfikatów oszczędnościowych, rząd emi-tuje również indeksowane obligacje, które dają dochód nieco wyższy od stopy inflacji. Od czasu emisji pierwszych indeksowanych obligacji, inflacja znacznie osłabła, ale ponieważ jest prawdopo-dobne, że inflacja znowu wzrośnie, indeksowane obligacje i certyfi-katy oszczędnościowe odzyskają bez wątpienia swoją popularność. Za zakup obligacji za pośrednictwem Rejestru należy się prowizja, która jest jednak niższa od pobieranej przez brokerów giełdowych.

About The Author

admin

Leave a Reply