Rodzaje faktoringu

Analizując faktoring pod względem sposobu (terminu) zawiadomienia dłużnika o umowie, można wyróżnić: 1) faktoring otwarty (zwany często notyfikowanym), 2) faktoring półotwarty (półjawny),

-3) tajny (nienotyfikowany). W faktoringu otwartym dłużnik zostaje niezwłocznie powiadomiony o dojściu do skutku umowy faktoringu między faktorem a dostawcą. Po-wiadomienia takiego dokonuje jedna lub druga strona umowy, bądź obie łącznie, przeważnie jednak robi to faktor. Ujawnienie zmiany wierzyciela ma zabezpieczyć faktora przed przekazaniem środków pieniężnych przez dłużnika faktorantowi. Ten z kolei zobowiązany jest zwrócić te środki fak-torowi, w przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia.

Faktoranci odnoszą się do tej formy faktoringu z pewną rezerwą. Oba-wiają się bowiem, że fakt natychmiastowego powiadomienia dłużników będzie przejawem ich ekonomicznej słabości, np. w opinii banków.

About The Author

admin

Leave a Reply