Ryzyko opóźnień w spływaniu należności

Nie eliminuje ryzyka nieterminowego wywiązywania się dłużnika z przyjętego zobowiązania istnieje zatem realne ryzyko opóźnień w spływaniu należności Faktoring właściwy pozwala na pozbycie się ryzyka związanego ze spływaniem należności daje to komfort planowania działalności operacyjnej dzięki otrzymanym środkom obrotowym w terminach określonych urnową

Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu wiąże się najczęściej ze sforma-lizowaną procedurą oceny wiarygodności kredytowej firmy Procedura podpisania umowy faktoringu jest znacznie bardziej uproszczona zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i czasu jej przygotowania

Niebezpieczeństwo pogorszenia w firmie relacji kapitałów obcych do własnych ogranicza możliwości zaciągania kolejnych kredytów Przedsiębiorstwo może finansować wzrastające potrzeby na środki obrotowe korzystanie z faktoringu nie wyklucza także możliwości uzyskania w banku kredytu

About The Author

admin

Leave a Reply