Specyfika operacji faktoringowych

Specyfika operacji faktoringowych była powodem wydzielenia z banków odrębnych instytucji oraz powstania niezależnych jednostek świadczących tego typu usługi. Specjalistycznych podmiotów faktoringowych jest jednak w Polsce niewiele, zaś coraz więcej banków angażuje się w tego rodzaju działalność.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotem faktoringu mogą być jedynie wie- rzytelności bezsporne, pieniężne oraz związane z obrotem gospodarczym. Muszą mieć one równ iezTcrotko term i nowy charakter, chociaż nie ma prze- szkód prawnych, aby faktoringiem obejmować wierzytelności o dłuższych terminach płatności, przekraczających np. siedem miesięcy. W niektórych przypadkach nie wolno jednak obejmować faktoringiem określonych wierzy-telności (bądź należy ograniczać je). Dotyczy to sytuacji, w której umowa:

– zakazuje przelewu wierzytelności, – wyraźnie wskazuje na konieczność uzyskania od dłużnika zgody na zbycie wierzytelności, – wyznacza termin, przed którym wierzytelność nie może być przelana,

– zakazuje przelewu wierzytelności w przypadku braku powiadomienia dłuż-nika o zmianie wierzyciela, gdy jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Pojawienie się faktoringu na gruncie polskim stwarza szansę dla rozwo- ju gospodarki rynkowej poprzez krótkoterminoweTTnansowanie przedsie- biorstwTDotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm, dla których dostęp do ramegolćredytu jest nadal ograniczony, zarówno z punktu widzenia kosztów, jak też procedur bankowych. Taka sytuacja ogranicza rozwój przedsiębiorstw oraz wpływa na ich niską konkurencyjność, zwłaszcza że szereg z nich nie jest w stanie w sposób efektywny samodzielnie dobierać kontrahentów (dłużników), na bieżąco badać ich wypłacalności, czy też stosować odroczone terminy płatności faktur. Z punktu widzenia banku i instytucji faktoringowych istotnym motywem rozwoju tego typu usług jest pozyskanie klientów i dodatkowych dochodów.

About The Author

admin

Leave a Reply