Sprzedaż wierzytelności faktorowi

Podany wcześniej przykład jest modelowym, uproszczonym ujęciem możliwości, jakie stwarza sprzedaż wierzytelności faktorowi. Uściślając niektóre podane elementy wyliczeń, obliczając rotację zobo-wiązań, należności i zapasów, należy przyjąć ich wartości średnie np.:

należności + należności na początek okresu na koniec okresu Przeciętny stan należności = Powyższy przykład, pomimo swojego uproszczonego charakteru po-twierdza, że faktoring może być efektywnym uzupełnieniem kredytu obro-towego i dzięki zastosowaniu obu form finansowania przedsiębiorca ma realną szansę zwiększenia wyniku finansowego, nie angażując w działalność własnych środków pieniężnych.

Należy jednak stale mieć na uwadze, że w faktoringu, podobnie jak w przypadku kredytu obrotowego, występują maksymalne limity świadczeń na rzecz przedsiębiorcy:

-1) limit miesięczny, określający sumę kwot, na jakie opiewają faktury wy-kupywane przez faktora w ciągu jednego miesiąca, 2) limit odnawialny, czyli maksymalne zadłużenie dłużnika względem przedsiębiorcy, a w wyniku zawarcia umowy faktoringu wobec faktora (limit ten jest ustalany dla poszczególnych dłużników), 3) limit dzienny, czyli kwoty wykupywane przez faktora w ciągu jednego dnia.

About The Author

admin

Leave a Reply