Współpraca faktorantów

Ten rodzaj umowy stosowany jest w przypadku, gdy zarówno faktor, jak i faktorant nie posiadają wystarczających informacji na temat sytuacji fi-nansowej dłużnika, natomiast faktorant jest wiarygodnym przedsiębiorcą, z którym instytucja faktoringowa już współpracowała. System zaliczkowania wierzytelności może być traktowany przez faktoranta jako alternatywne do kredytu bankowego źródło finansowania działalności bieżącej przedsię-biorstwa. Korzystnie wpływa również na pozycję finansową, ze względu na szybszy obieg pieniądza.

Trzecią z wymienionych form jest faktoring wymagalnościowy. Jest to najmniej kosztowna dla faktoranta forma. W chwili zawarcia umowy nie dochodzi ani do zapłaty całej kwoty, ani do wypłacenia zaliczki, ponieważ faktor reguluje należność wobec faktoranta w terminie płatności konkretnego dłużnika. Jeżeli umowa na ten rodzaj faktoringu obejmuje wierzytelności o różnych terminach płatności, wówczas zostaje wynegocjowany tzw. średni termin wymagalności tych wierzytelności oraz średni termin zapłaty przez dłużnika. Faktor występuje tu zatem w roli inkasenta należności faktoranta. Faktorant natomiast nie płaci faktorowi odsetek, a jedynie prowizję i marżę. Ten rodzaj faktoringu jest stosowany głównie po to, aby uzyskać lepszy i skuteczniejszy nadzór nad dłużnikiem.

Przedsiębiorstwo, podpisując ten rodzaj umowy, nie kieruje się zatem chęcią wcześniejszego otrzymania środków pieniężnych, zależy mu bowiem głównie na skuteczności w ściąganiu należności. Korzysta ono także z szeregu oferowanych przez faktora czynności dodatkowych, za które płaci jedynie prowizję. Na ten rodzaj umowy faktoringowej decydują się zazwyczaj przedsiębiorstwa posiadające wystarczające zasoby finansowe, ale z drugiej strony współpracujące z dużą liczbą kontrahentów i przez to narażone na straty z powodu ryzyka powstawania „złych długów”. Faktor przejmuje ry-zyko wypłacalności i odciąża przedsiębiorcę od czynności związanych ze ściąganiem należności. Ta forma faktoringu spełnia więc przede wszystkim funkcję del credere i usługową.

About The Author

admin

Leave a Reply