Zabezpieczenia swojej wypłacalności

Ten typ faktoringu służy eksporterowi głównie do zabezpieczenia swojej wypłacalności. Świadomie jednak musi się godzić na wydłużone oczekiwanie na należności za towar. Dobrą stroną jest tu fakt, że faktor funkcjonuje w kraju importera, może zatem skutecznie realizować wobec niego zamiar ściągania długu. Służy temu łatwiejsza ocena sytuacji dłużnika i większa swo-boda działania.

Tego typu umowy zawierane są przez eksporterów prowadzących interesy o znacznej wartości i z wieloma importerami na danym rynku zagranicznym. Faktoring importowy będzie natomiast korzystny dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na wielu rynkach zagranicznych – między innymi z powodu rozbieżności w prawie i typach zawieranych umów handlowych.

Faktoring eksportowy polega na tym, że eksporter (dostawca) dokonuje przelewu swoich wierzytelności (z zagranicznych umów) na faktora działa-jącego w kraju eksportera (rysunek nr 8). Faktorant i faktor mają zatem swoje siedziby w jednym kraju. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że kontrola sprawowana przez faktora nad dłużnikiem (importerem) nie będzie tak skuteczna, jak w przypadku faktoringu importowego.

System dwóch faktorów warunkuje realizację usługi faktoringu od za-warcia dwóch umów (występowanie dwóch faktorów). Pierwsza umowa zo-

About The Author

admin

Leave a Reply