Znaczenie faktoringu dla przedsiębiorstwa

W praktyce gospodarczej funkcje faktoringu znacznie wykraczają poza tradycyjnie przyjętą formę finansowania działalności. Jest on bowiem ze-społem różnorodnych działań faktora, których zakres zależy od własnej po-lityki rozwojowej, jak również od oczekiwań faktoranta.

A ująć w trzy grupy: . 1) funkcja finansowania działalności, 2) funkcja administracyjna (usługowa), 3) funkcja gwarancyjna (del credere przejęcia ryzyka). W warunkach funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości największe znaczenie ma możliwość uzyskania poprzez faktoring środków finansowych.

Funkcja finansowania wykorzystywana jest jednak w ograniczonym zakresie, rzadko bowiem uwzględnia się tu np. okresy tolerancji, czy też możliwości ustalenia innego terminu płatności niż wynikający z faktury.

About The Author

admin

Leave a Reply